Förordning (2022:620) om finansiell information i brottsbekämpningen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2022-05-25
Ändring införd
SFS 2022:620
Ikraft
2022-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och Tullverket är behöriga myndigheter enligt lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen.

3 §  Finansunderrättelseenheten och de behöriga myndigheterna enligt lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen ska föra sådan statistik som avses i artikel 19.3 b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Finansunderrättelseenheten ansvarar för samordning mellan de statistikförande myndigheterna och för överlämning enligt artikel 19.4 i direktiv (EU) 2019/1153 av sådan statistik som avses i artikel 19.3 b-d i samma direktiv.

Ändringar

Förordning (2022:620) om finansiell information i brottsbekämpningen

Ikraftträder
2022-07-01