Förordning (2022:625) med kompletterande bestämmelser till EU:s bevisupptagningsförordning

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2022-05-25
Ändring införd
SFS 2022:625 i lydelse enligt SFS 2022:626
Ikraft
2022-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EU:s bevisupptagningsförordning).

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Regeringskansliet är centralt organ enligt artikel 4.1 i EU:s bevisupptagningsförordning.

[S2]Regeringskansliet ska också fatta beslut i fråga om framställningar från en annan medlemsstat om direkt bevisupptagning enligt artiklarna 4.3 och 19 i EU:s bevisupptagningsförordning.

3 §  /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer genom förordning (2022:626)./ Handlingar får skickas till Sverige med post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

4 §  Standardformulär som används för framställningar till Sverige ska fyllas i på svenska eller engelska.

Ändringar

Förordning (2022:625) med kompletterande bestämmelser till EU:s bevisupptagningsförordning

Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:626) om ändring i förordningen (2022:625) med kompletterande bestämmelser till EU:s bevisupptagningsförordning

Omfattning
upph. 3 §