AFS 1993:41

ENKLA TRYCKKÄRL

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

om enkla tryckkärl

samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Beslutad den

25

november

1993

Innehållsförteckning

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om enkla

tryckkärl

Tillämpningsområde,

definitioner och symboler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Grundläggande krav

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Konstruktions- och tillverkningsunderlag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Märkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Konstruktionskontroll

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Kärl som tillverkas i enlighet med standard

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Typkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Typkontrollintyg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Individuell tillverkningskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Verifikation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Särskilda bestämmelser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Kärl som delvis eller inte alls tillverkas enligt standard

. . . . . . . . . . . .

10

Bilaga 1

Material

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryckbärande delar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillsatsmaterial

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillbehör som bidrar till kärlets hållfasthet

.......................

Ej tryckbärande delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dimensionering av kärl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Väggtjocklek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillverkningsmetoder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svetsar på tryckbärande delar

Förberedelse av komponenterna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

14

15

15

15

16

16

17

17

17

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om enkla tryckkärl

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Kommentarer till de enskilda paragraferna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Konstruktions- och tillverkningskontroll, flödesschema . . . . . . . . . . . . .

19

3

AFS 1993:41

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

med föreskrifter om enkla tryckkärl

Beslutad den 25 november 1993

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med

stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166) följande föreskrifter.1

Tillämpningsområde, definitioner och symboler

1 § Dessa föreskrifter gäller serietillverkade enkla tryckkärl.

2 §

Med enkla tryckkärl avses

i

dessa föreskrifter varje tryckkärl som mot-

svarar samtliga nedanstående kriterier:

1.

Kärlet är svetsat.

2.

Kärlet är avsett för ett inre övertryck över 0,5 bar.

3.

Kärlet är avsett för förvaring av luft eller kväve.

4.

Kärlet är inte avsett att värmas med direkt låga.

5.

Kärlets tryckbärande delar och andra delar som bär last förorsakad av

det inre trycket är tillverkade antingen av olegerat kvalitetsstål eller av

olegerat aluminium eller av

icke-utskiljningshärdbara aluminiumlege-

ringar.

6.

Kärlet består

av:

a) antingen en cylindrisk del med cirkulärt tvärsnitt med konvexa

och/eller plana gavlar som roterar runt samma axel som den cylind-

riska delen eller

b) två konvexa gavlar som roterar runt samma axel.

7 .

Kärlet har ett högsta arbetstryck som inte överstiger 30 bar.

8.

Produkten av högsta arbetstryck och volym

(PS

x

V)

överstiger inte

10 000

bar-liter.

9. Kärlets lägsta arbetstemperatur underskrider inte -

50°C.

10.

Den högsta arbetstemperaturen överstiger inte 300°C för stålkärl eller

100°C

för kärl av aluminium eller aluminiumlegeringar.

¹

Jfr EES-avtalet bilaga

II avsnitt VIII och direktivet 87/404/EEG (EGT nr L220,

8.8. 1987, s48) m

fl.

5

AFS 1993:41

Föreskrifterna gäller inte följande kärl:

1.

Kärl, som är särskilt avsedda för användning inom kärntekniken och där

eventuella haverier kan medföra utsläpp av radioaktiva ämnen.

2.

Kärl, som är särskilt avsedda för installation i eller för framdrivning av

fartyg eller flygplan.

3.

Brandsläckare.

3 §

I

dessa föreskrifter används följande beteckningar och symboler med

nedan angiven betydelse.

Kategori A

Kategori

A

1

Kategori

A 2

Kategori

A 3

Kategori B

Anmält organ

EES

6

-

Kärl där

PS

x

V

är större än

50 bar-liter

-

Kärl där

PS

x V

är större än

3000

bar-liter men

-

Kärl där

PS

x V

är större än

200

men högst 3 000

-

Kärl där

PS

x V

är större

än 50 men högst 200 bar-

högst 10 000 bar-liter

bar-liter

liter

-

Kärl där

PS

x

V

är

50 bar-liter eller mindre.

Ett

or

gan som anmälts enligt 3 § lagen (1992:1119)

o m teknisk kontroll eller motsvarande bestämmelse

i

något annat land inom

EES.

Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

AFS 1993:41

Beräkningstryck

Högsta

arbetstemperatur

Högsta arbetstryck

Tryckkärlsparti

Lägsta

arbetstemperatur

Serietillverkning

Sträckgränsen

v i d högsta arbets-

temperatur

Tryckkärlsmodell

vänds för bestämning av de tryckbärande delarnas

Det relativa tryck som tillverkaren valt och som an-

tjocklek.

Kärlväggens högsta stabiliserade temperatur under

normala driftförhållanden.

Det högsta relativa tryck som kan utövas under nor-

mala driftförhållanden

Högst

3000 kärl av samma typ.

Kärlväggens lägsta stabiliserade temperatur under

normala driftförhållanden

Löpande tillverkning av flera kärl av samma typ under

en viss period enligt en gemensam konstruktion och

med samma tillverkningsmetoder.

-

värdet för den övre sträckgrän

sen ReHför ett mate-

-

värdet för förlängningsgrän

sen Rp0,2 eller

rial

som har en nedre och en övre sträckgräns, eller

-

värdet för förlängningsgrä

nsen Rp1,0 för olegerat

aluminium.

Till samma tryckkärlsmodell hör tryckbärande anord-

ningar som till sin konstruktion skiljer sig åt endast ge-

nom olika diameter och/eller längd på den cylindriska

delen. Varianter med ett eller flera mantelsvep räknas

dock aldrig

till

samma modell som varianter som be-

står av endast två konvexa gavlar.

Grundläggande krav

4 §

Enkla tryckkärl i kategori A Som

1.

släpps ut på marknaden

2 .

eljest avlämnas för att tas i bruk eller

3.

tas

i

drift

skall uppfylla kraven i bilaga

1.

De får släppas ut på marknaden, eljest avlämnas för att tas i bruk eller tas i

drift endast om bestäm

melserna i 8-25 §§ har iakttagits.

5 §

Enkla tryckkärl

i

kategori

B

får släppas ut på marknaden, eljest avläm-

na

s a t t tas i bruk eller tas i drift endast om bestämmelserna o m märkning i

10 § andra och tredje stycket ha

r iakttagits.

7

AFS 1993:41

6

§

Tryckkärl skall förutsättas uppfy

lla kraven i 4 § i följande fall.

1.

Ett kärl som överenstämmer

med tillämpliga nationella standarder som

överför harmoniserade standarder vars referensnummer publicerats

i

ven o m det försetts med EG-märke enligt 10

§,

första stycket.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall anses uppfylla kra-

2.

Ett kärl för vilket sådana harmoniserade standarder inte alls eller endast

delvis tillämpats eller för vilket sådana standarder inte finns skall anses

uppfylla kraven o m

a ) det är försett med

EG-märke enligt

10

§,

första stycket samt

b)

ett typkontrollintyg enlig

t 15 § har utfärdats för kärlet.

7

§

I

stället för 8- 25

§§

får motsvarande bestämmelser i annat land inom

EES ha tillämpats.

Konstruktions-

och tillverkningsunderlag

8

§

Tillverkaren eller den som representerar honom inom EES skall, innan

tillverkning påbörjas, ha upprättat konstruktions- och tillverkningsunderlag

som innehåller en beskrivning av den teknik och de åtgärder som valts för

att uppfylla de krav som gäller för kärlet.

För varianter av samma tryckkärlsmodell där olika längder

på cylindriska

delen medför förändringar i öppningar eller rörstutsar, skall förändringarna

ha angivits på ritningen för varje variant.

I

konstruktions- och tillverkningsunderlaget skall ingå intyg från materialtill-

verkaren att det material som levereras för tillverkning av ett tryckkärl har

de egenskaper som behövs med hänsyn till säkerheten. Materialtillverkaren

terial och då speciellt kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper.

skall redovisa resultaten från löpande produktionskontroll av tryckkärlsma-

tillverkningsmetoder som det levererade.

De

redovisade värdena skall vara från material som tillverkats med samma

9

§

I

konstruktions- och tillverkningsunderlaget skall ingå

a)

en utförlig konstruktionsritning för kärltypen,

b)

anvisningar e

nligt 25 § samt

c) ett dokument av vilket det framgår

-

vilka material som valts,

- vilka svetsmetoder som valts,

- vilka kontroller av svetsförbanden som valts och

-

alla relevanta upplysningar beträffande kärlets konstruktion.

8

AFS 1993:41

Före verifikation enligt 17-19 §§ eller försäkran o m överensstämmelse en-

l

igt 20 §, skall följande handlingar ha upprättats.

kvalificerad personal.

1. Intyg o m att lämpliga svetsmetoder använts och att arbete utförts av

2.

Materialdokumentation över det material som används vid tillverk-

ningen av kärlets tryckbärande delar och tillbehör.

3.

En redogörelse för samtliga genomförda eller planerade kontroller och

provningar.

Märkning

10 §

Kärlet skall ha försetts med ett EG-märke på det sätt som anges i 17

e

ller 20 §§. Detta skall bestå av en CE-symbol enligt lagen (1992:1534) o m

EG-märket samt de två sista s

iffrorna i det år då symbolen anbringades och

sifferkoden för d e t anmälda organ som har utfört verifikationen eller över-

vakningen.

följande uppgifter:

Vidare skall kärlet ha väl synlig, lättläst och varaktig märkning med minst

-

högsta arbetstryck

PS

i

bar

-

högsta arbetstemperatur Tmax i oC

-

lägsta arbetstemperat

ur Tmin i oC

-

kärlets volym V i liter

- tillverkarens namn och varumärke

-

kärlets prototypbeteckning samt serie- eller partinummer.

Märkning enligt första och andra stycket får anbringas på en tillverknings-

skylt som är fäst vid tryckkärlet

så att den inte kan avlägsnas. Skylten skall

vara så beskaffad att den inte kan återanvändas samt vidare ha plats för

ytterligare information.

Konstruktionskontroll

Kärl som tillverkas i enlighet med standard

11 §

Innan ett kärl som tillverkas i enlighet med harmoniserad standard

börjar tillverkas, skall tillverkaren eller den som representerar honom inom

EES, ha vidtagit åtgärder enligt det ena av nedanstående alternativ.

Alternativ 1. Han skall låta ett anmält organ granska konstruktions- och till-

verkningsunderlagen. Det anmälda organet skall därefter utfärda ett

9

AFS 1993:41

fredsställande.

granskningsintyg om att konstruktions- och tillverkningsunderlagen är till-

Alternativ 2. Han skall ställa en kärlprototyp till förfogande för typkontroll

e

nligt 13 §. Typkontroll skall därefter utföras enligt 14-15 §§.

Kärl som delvis eller

inte alls tillverkas enligt standard

12 §

Innan ett kärl som delvis eller inte alls tillverkas enligt standard börjar

tillverkas skall tillverkaren eller den som representerar honom inom

EES

ha

ställt en kärlprotot

yp till förfogande för typkontroll enligt 13 §. Typkontrol-

len skall därefter utföras enligt 1 4 - 1 5 §§.

Typkontroll

13 §

Ansökan om typkontroll skall av tillverkaren eller den som represente-

rar honom inom EES ha lämnats till ett anmält organ. Ansökan skall avse

en viss typ av tryckkärl eller e n t y p som är representativ för en tryckkärlsmo-

dell.

Ansökan skall innehålla tillverkarens eller representantens namn och

adress, tryckkärlets tillverkningsort samt konstruktions- och tillverknings-

underlag enligt 8 § .

Tillsammans m e d ansökan skall ett för den planerade produktionen repre-

sentativt tryckkärl tillhandahållas.

14 §

Det anmälda organet skall ha granskat konstruktions- och tillverk-

ningsunderlagen och besiktigat det tryckkärl som sänts in.

Vid besiktningen skall det anmälda organet ha kontrollerat o m kärlet har

tillverkats i överensstämmelse med konstruktions- och tillverkningsunder-

lagen, och o m det på ett betryggande

sätt

kan användas under de driftför-

hållanden det är avsett för samt ha genomfört lämpliga kontroller och prov-

ningar för att fastställa o m kärlet uppfyller tillämpliga krav.

Typkontrollintyg

15

§

Om kärlprototypen uppfyller tillämpliga krav, skall det anmälda orga-

trollintyg skall kontrollresultaten redovisas och för intyget eventuellt upp-

net ha utfärdat e n typkontrollintyg, som tillställts sökanden.

I

detta typkon-

ställda villkor anges. Vidare skall de beskrivningar och ritningar bifogas

som behövs för att identifiera den godkända prototypen.

1 0

AFS 1993:41

Individuell tillverkningskontroll

16 §

Kärl i kategori A1 skall genomgå verifikation av ett anmält organ enligt

1 7 - 1 9 §§.

Kärl i kategori A2 och A3 skall antingen genomgå verifikation enligt

17-

19 §§ eller omfattas av en försäkran om överensstämmelse enligt 20 §.

Verifikation

17

§

Vid verifikation skall det anmälda organet ha kontrollerat och intygat

antingen

-

att ett tryckkärl uppfyller tillämpliga harmoniserade standarder eller

- att det överensstämrner med den typkontrollerade prototypen.

Det anmälda organet skall ha utfärdat ett verifikationsintyg och försett kär-

let med EG-märk

e enligt 10 § första stycket.

Verifikationen skall ha genomförts på de tryckkärlspartier som tillverkaren

eller den som representerar honom inom

EES ställer till förfogande. Med

dessa tryckkärlspartier skall bifogas eventuellt typkontrollintyg enligt 15 §.

Om kärlen inte har underkastats typkontroll skall konstruktions- och tillverk-

ninosunderlag

enligt 8 § bifogas. I det senare fallet skall del anmälda orga-

net ha granskat handlingarna innan verifikationen genomförs.

ställt huruvida kärlen är tillverkade och kontrollerade

i

överensstärnmelse

18§

Vid kontroll av ett tryckkärlsparti skall det anmälda organet ha fast-

enskilt kärl i partiet genomgå en tryckprovning med ett tryck motsvarande

med konstruktions-

och

tillverkningsunderlagen och dessutom låtit varje

1,5 gånger beräkningstrycket, för att fastställa o m kärlet är godtagbart.

Det anmälda organet skall dessutom ha gjort kvalitetskontroller av svetsför-

gits antingen från ett representativt arbetsprov ur produktionen eller från

band genom stickprovskont

roller på prover, som enligt tillverkarens val ta-

ett tryckkärl. Proven skall ha utförts på Iängssvetsar. Om olika svetsmetoder

tillämpas för längs- och rundsvetsar, skall proven också ha utförts på rund-

svetsar.

i

stället för kontrollen av Iängssvetsar ha utförts en vattentrycksprovning av

19 §

För kärl som dimensionerats enligt kraven i bilaga 1, punkt 2.1.2 skall

fem slumpmässigt utvalda kärl från varje kärlparti för att kontrollera att de

uppfyller dessa krav.

11

AFS 1993:41

Försäkran om överensstämmelse

20 §

Tillverkaren s

kall ha anbringat ett EG-märke enligt 10 § på varje tryck-

förklarar att kärlet är i överensstämmelse antingen med tillämpliga harmo-

kärl o m detta inte har skett e

nligt 17 §. Märkningen innebär att tillverkaren

niserade standarder eller med en godkänd prototyp.

21 §

För kärl i kategori A2 där tillverkaren har anbringat ett EG-märke enligt

2 0 § skall tillverkningen ha övervakats. Övervakningen skall ha utförts av

det anmälda organ som har utfärdat typkontrollint

yget enligt 15 §, o m kär-

len har tillverkats

i

överensstämmelse med en godkänd prototyp, och i an-

nat fall av det anmälda organ dit konstruktions- och tillverkningsunderla-

gen har sänts in.

22 §

Tillverkaren skall innan tillverkningen påbörjas till det anmälda orga-

net ha sänt in ett dokument med en redogörelse för tillverkningsmetoderna

och alla fastlagda systematiska åtgärder som vidtagits för att garantera att

tryckkärlen antingen uppfyller kraven

i

harmoniserade standarder eller

överensstämmer med en godkänd prototyp.

kärlen avsedda produktions- och kontrollmetoderna.

Detta dokument skall innehålla en beskrivning av de för tillverkningen av

Dessutom skall det innehålla en beskrivning av erforderliga kontroller och

provningar som skall utföras under tillverkningsprocessen tillsammans

med en redogörelse för på vilket sätt och hur ofta dessa kontroller skall ge-

nomföras.

I

dokumentet skall även en försäkran finnas att dessa kontroller och prov-

ningar skall ske i överensstämmelse med beskrivningen samt a t t en tryck-

provning skall göras på

varje tillverkat kärl med ett provtryck uppgående till

tat skall redovisas i en rapport, skall utföras under ledning av kvalificerad

1,5

gånger beräkningstrycket. Dessa kontroller och provningar, vars resul-

personal som

i

tillfredsställande grad är oberoende av produktionspersona-

len.

Uppgifter o m tillverknings- och lagringsplatsernas adresser och datum då

tillverkningen skall börja skall även redovisas

i

dokumentet.

23 §

För övervakning enligt 21 § skall tillverkaren dessutom

ha

berett det

tillverknings- och lagringsplatser för kontroll, låtit detta organ välja utstick-

anmälda organ som skall genomföra övervakningen tillträde till nämnda

prov bland kärlen samt lämnat de upplysningar och tillhandahållit de doku-

-

konstruktions- och tillverkningsunderlagen,

ment organet behöver, och då särskilt

-

kontrollrapporten,

- i

förekommande fall typkontrollintyget eller granskningsintyget samt

-

en rapport o m de kontroller och provningar som genomförs.

12

AFS 1993:41

24 §

För kärl som skall förses med EG-märke enligt 20 § skall det anmälda

organ som har utfärdat typkontrollintyget eller granskningsintyget innan

som inte genomgått typkontroll e

nligt 13 - 15 §§ skall det anmälda organet

produktionen påbörjas ha granskat de dokument s

om avses i 22 §. För kärl

dessutom ha granskat konstruktions- och tillverkningsunderlage

n enligt 8 §

samt därefter intygat kärlens överensstämmelse med kraven.

För kärl i kategori A2 skall det anmälda organet dessutom under tillverk-

ningens gång ha

- förvissat sig o m att tillverkaren kontrollerat kärlen enligt angiven beskriv-

-

gjort stickprov bland tryckkärlen och kontrollerat dem på tillverknings-

nin

g i 22 §, samt

eller lagringsplatsen.

Anvisningar

25 §

Med kärlen skall följa anvisningar med

uppgifter enligt 10 § andra

stycket med undantag för kärlets serienummer samt uppgifter o m avsett

användningsområde och om de underhålls- och installationsvillkor som be-

hövs för att kärlets användningssäkerhet skall kunna garanteras.

Anvisningarna skall vara avfattade på svenska.

Särskilda bestämmelser

26 §

Bestämmelserna

i 4 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap 1

o

ch 2 §§ arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Brott mot dessa föreskrifter kan

e

nligt 8 kap 2 § första stycket samma lag medföra böter eller fängelse i

högst ett år.

Ikraftträdande

och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag Arbetarskyddsstyrelsen bestäm-

mer.

Föreskrifterna gäller tryckkärl som

1.

släpps ut på marknaden eller

2.

tas i drift i Sverige från och med den dagen.

De gäller också andra tryckkärl som släppts ut på marknaden

2. i

något annat land inom EES från och med ikraftträdandet.

1.

i n o m de Europeiska gemenskaperna från och med den 1 juli 1990 eller

SIVERT

ANDERSSON

Folke Lindberg

Göran Lindh

13

AFS 1993:41

Bilaga

7

1.

Material

samt i

enlighet med punkterna 1.1

till

1.4.

Materialet skall ha valts med hänsyn till tryckkärlens användningsändamål

1.1

Tryckbärande delar

Ett material som används för tillverkning av tryckbärande delar hos tryck-

kärl enligt denna kungörelse skall

-

lämpa sig för svetsning,

-

vara deformerbart oc

h segt så att ett brott vid lägsta arbetstemperatur

- vara åldringströgt.

För stålkärl skall materialet dessutom uppfylla bestämmelserna i punkt

serna i punkt 1.1.2 vara uppfyllda.

1.1.1. For kärl av aluminium och aluminiumlegeringar skall bestämmel-

Med materialet skall följa en av materialtillverkaren utfärdad materialdoku-

mentatio

n enligt 8 § tredje stycket.

varken medför fragmentering eller sprödbrott samt

1.1.1 Stålbehållare

Olegerade kvalitetsstål skall uppfylla följande krav:

a) De får inte vara otätade och skall levereras i normaliserat eller därmed

likvärdigt tillstånd.

b )

Vid styckanalys skall halten av kol ligga under

0,25

% och halten av sva-

vel och fosfor respektive under 0,05

%.

c) Varje produkt skall uppvisa följande mekaniska egenskaper:

1. Högsta värdet för brottgränsen R

m

,max skall ligga under

580

N/mm².

3.

KCV-medelvärdet för tre Charpy V-provstavar

i

längsriktningen vid

14

AFS 1993:41

värdena får ligga under

35 J/cm², dock lägst vid 25 J/cm².

lägsta arbetstemperatur skall uppge till minst

35 J/cm²; endast ett av de tre

tur under -10°C och vars materialtjocklek uppgår till mer än 5 mm, skall

För stål som används vid tillverkning av kärl med en lägsta arbetstempera-

denna egenskap ha kontrollerats.

1.1.2

Aluminiumkärl

Olegerat aluminium skall ha en aluminiumhalt på minst 99.5%. Sådana le-

geringar som av

ses i 2 § punkt 5 skall vid högsta arbetstemperatur uppvisa

tillräcklig härdighet mot interkristallin korrosion.

Dessutom skall materialet uppfylla följande krav.

a) Det skall levereras

i

glödgat tillstånd.

1.2

Tillsatsmaterial

Tillsatsmaterial som används för tillverkning av svetsar

i

eller på tryckkärl

skall lämpa sig för och vara kompatibelt med det material som skall svetsas.

1.3

Tillbehör som bidrar till kärlets hållfasthet

Tillbehör som bidrar till kärlets hållfasthet (tex skruvar, muttrar etc) skall

antingen vara tillverkade av ett under punkt 1.1 specificerat material eller

av annan lämplig s t å l eller aluminiumsort respektive aluminiumlegering,

tryckbärande delarna.

som är kompatibel med det material som används vid tillverkningen av de

fredsställande brottförlängning och seghet.

Det sistnämnda materialet skall vid lägsta arbetstemperatur uppvisa

till-

1.4 Ej

tryckbärande delar

Samtliga ej tryckbärande delar

i

svetsade tryckkärl skall vara tillverkade av

de svetsas samman med.

material som är kompatibelt med det material som ingår i de element som

15

AFS 1993:41

2 Dimensionering

av

kärl

Vid dimensionering av kärl skall tillverkaren beroende på kärlets använd-

ningsändamål ha bestämt:

- den lägsta arbetstempe

raturen Tmin

- den högsta arbetstemperaturen Tmax

- det högsta arbetstrycket PS.

Om den lägsta arbetstemperatursom valts ligger över -10°C, så skall emel-

lertid de egenskaper som krävs hos materialet föreligga vid -10°C.

Vidare skall tillverkaren ha tagit

hänsyn till

-

att kärlets innervägg skall kunna kontrolleras,

- att kärlet skall kunna tömmas,

-

att kärlet skall kunna behålla sina mekaniska egenskaper under hela den

- a t t

kärlet med hä

nsyn till avsett användningsändamål skall ha tillfreds-

tid det används för sitt ändamål

ställande korrosionsskydd.

- kärlet inte utsätts för spänningar som negativt kan påverka säkerheten

Han skall vidare ha beaktat att, under avsedda användningsförhållanden,

-

kärlets inre tryck under drift inte överstiger det högsta arbetstrycket

PS

vid användning;

mer än tillfälligt och då med högst 10%.

Vid rundsvetsar och längssvetsar får det endast förekomma fullt genom-

svetsade svetsförband eller svetsförband med likvärdig styrka. Konvexa

gavlar skall - med undantag för om de är halvklotformiga- ha en cylindrisk

rakkant.

2.1 Väggtjocklek

Om kärlet tillhör kategori A2 eller A 3 skall tillverkaren ha valt en av de under

väggtjocklek; o m kärlet tillhör kategori A 1 eller om den högsta arbetstem-

punkterna 2.1.1 och 2.1.2 beskrivna metoderna för bestämning av kärlets

ningsmetoden i punkt 2.1.1.

peraturen överstiger 100°C, så skall denna tjocklek bestämmas enligt beräk-

väggtjocklek vara minst 2 mm, och när det gäller kärl av aluminium eller

För stålkärl skall emellertid den cylindriska delens och gavlarnas faktiska

aluminiumlegeringar minst 3 mm.

2.1.1

Beräkningsmetod

De tryckbärande delarnas minsta tjocklek skall ha beräknats med hänsyn till

16

AFS 1993:41

1.

Det använda beräkningstrycket skall vara minst lika högt som det valda

2.

Den tillåtna allmänna membranspänningen får inte överskrida det lägre

högsta arbetstrycket.

av de båda värdena

0,6

RET eller 0,3 Rm.

Vid bestämning av tillåten spän-

ning skall tillverkaren använda sig av de minvärden för

R

ET

och

Rm som

materialtillverkaren garanterar.

faktorn 1,15, o m kärlets cylindriska del har en eller flera längsgående svet-

Dock gäller att den tjocklek som beräknats enligt ovan multipliceras med

sar som är gjorda med en icke-automatiserad svetsmetod.

2.1.2

Försöksmetod

Väggtjockleken skall ha bestämts

a t t kärlet vid en given omgivningstem-

vid den kvarstående deformationen

i

omkretsriktningen får uppgå till högst

peratur tål ett tryck som är minst fem gånger det högsta arbetstrycket, var-

1 %.

3

Tillverkningsmetoder

Kärlen skall vara konstruerade och tillverkningskontrollerade i överens-

stämmelse med de tek

niska konstruktionsunderlagen enligt 8 §.

3.1 Förberedelse av komponenterna

Vid förberedelse av komponenterna

(t

ex formning och fasning) får inga yt-

defekter eller sprickor eller förändringar i de mekaniska egenskaperna ha

uppstått, vilka kan påverka kärlets säkerhet negativt.

3.2

Svetsar på tryckbärande delar

Svetsgods och värmepåverkade zoner skall ha egenskaper som är likartade

det material som svetsas och får inte vara behäftade med några yttre eller

inre defekter som skulle kunna försämra kärlets säkerhet.

Svetsning skall ha utförts enligt kontrollerade svetsprocedurspecifikationer

och av kvalificerade svetsare eller operatörer med tillräcklig kompetens-

nivå. Sådana kontroller av specifikationer och kvalifikationer skall ha ge-

nomförts av anmält organ.

Tillverkaren skall också genom lämpliga kontroller under tillverkningens

gång säkerställa att svetsförbanden håller en jämn kvalitet. Rapporter skall

upprättas över dessa kontroller.

17

AFS 1993:41

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om enkla

tryckkärl

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd o m tillämpningen

av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl.

Bakgrund

Reglerna inom

EG för arbetstagarnas säkerhet

och underlättande av handel

mellan medlemsländerna är uppbyggda bland annat med ett antal grund-

föreskrifter överföra ett antal sådana direktiv bland annat direktivet om

läggande direktiv. Sverige har

i

EES-avtalet förbundit sig att

till

svenska

enkla tryckkärl.

Styrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl är baserade på direktivet om enkla

tryckkärl (87/404/EEG).

Kommentarer

till

de enskilda paragraferna

Till

2

§

Om ett tryckkärl skall användas utomhus är det speciellt viktigt att

observera kravet i bilaga 1 punkt 1.1 beträffande slagseghet vid lägsta ar-

betstemperatur för att undvika begränsningar med avseende på årstid och

geografiskt läge. Uppgift o m t e x lägsta dygnstemperatur i olika delar av

landet kan erhållas från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

(SMHI).

Till

5

§

För kärl i kategori

B

finns dessutom regler o m konstruktion och till-

verkning i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter o m tryck-

kärl och andra tryckbärande anordningar (AFS 1990:15).

18

AFS 1993:41

Anmält

organ = A.

O.

Konstruktions-

och

tillverkningsunderlag = K.

T

.

Kategori A

Kategori A 1 -

Kärl

där PS x V är

större

än 3 000

bar-liter

men

högst 10 000 bar-liter

-

Kärl där PS x V

är

större än 50 bar-Ilter

Kategori A 2 -

Kärl

där PS x V är

större än 200 men högst 3 000 bar-liter

Kategori A 3 - Kärl där PS x

V

är

större

än 50

men

högst

200 bar-liter

Kategori B

-

Kärl

där PS x V

är

50 bar-liter

eller mindre.

19