AFS 2000:10

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

ARBETE I KYLDA

LIVSMEDELSLOKALER

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler

AFS 2000:10

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1998:2) om arbete i

kylda livsmedelslokaler

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166) att i 12 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1998:2) om arbete i kylda livsmedelslokaler ordet ”Yrkesinspektio-

nen” skall bytas ut mot ordet ”Arbetsmiljöverket”.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

KENTH PETTERSSON

Barbro Köhler Krantz

Göran Lindh

k

f

AFS 2000:10

Utkom från trycket

den 29 december 2000

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-365-X

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2000