AFS 2000:20

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1997:5) om smältning och gjutning av metall

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

SMÄLTNING OCH GJUTNING

AV METALL

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1997:5) om smältning och gjutning av metall

AFS 2000:20

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1997:5) om smältning

och gjutning av metall

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1997:5) om smältning och gjutning av metall

dels att i 17 § ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen” skall bytas ut mot orden

”Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket”,

dels att i 27 § ordet ”Yrkesinspektionen” skall bytas ut mot ordet ”Ar-

betsmiljöverket”.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström

Göran Lindh

k

f

AFS 2000:20

Utkom från trycket

den 29 december 2000

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-375-7

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2000