AFS 2000:23

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1995:5) med föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTRUSTNINGAR FÖR

EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1995:5) med föreskrifter om utrustningar för explosions-

farlig miljö

AFS 2000:23

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1995:5) med

föreskrifter om utrustningar för

explosionsfarlig miljö

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166) att i 10 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse

(1995:5) med föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö ordet

”Arbetarskyddsstyrelsen” skall bytas ut mot ordet ”Arbetsmiljöverket”.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

KENTH PETTERSSON

Rune Andersson

Göran Lindh

k

f

AFS 2000:23

Utkom från trycket

den 29 december 2000

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-378-1

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2000