AFS 2000:24

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BYGGNADS- OCH

ANLÄGGNINGSARBETE

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2000:24

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads-

och anläggningsarbete

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

(AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

dels att i 2 och 11 §§ ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen” skall bytas ut mot

orden ”Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket”,

dels att i 11 § ordet ”Arbetarskyddsstyrelsens” skall bytas ut mot orden

”Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets”,

dels att i 12 § och bilaga 1 ordet ”Yrkesinspektionen” skall bytas ut mot

ordet ”Arbetsmiljöverket”.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

KENTH PETTERSSON

Barbro Köhler Krantz

Göran Lindh

k

f

AFS 2000:24

Utkom från trycket

den 29 december 2000

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-379-X

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2000