AFS 2000:34

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

ANVÄNDNING AV PRESSAR

OCH GRADSAXAR

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar

AFS 2000:34

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:8) om

användning av pressar och gradsaxar

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166) att i Punkt 2.15 i Bilaga 1 till Arbetarskyddsstyrel-

sens föreskrifter (AFS 1999:8) om användning av pressar och gradsaxar

ordet ”Yrkesinspektionen” skall bytas ut mot ordet ”Arbetsmiljöverket”.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström

Göran Lindh

k

f

AFS 2000:34

Utkom från trycket

den 29 december 2000

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-389-7

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2000