AFS 2000:39

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:41) med föreskrifter om enkla tryckkärl Tidigare ändringar AFS 1993:58 och AFS 1994:53 (omtryck)

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

ENKLA TRYCKKÄRL

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1993:41) med föreskrifter om enkla tryckkärl

AFS 2000:39

Tidigare ändringar AFS 1993:58 och AFS 1994:53 (omtryck)

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1993:41) med

föreskrifter om enkla tryckkärl

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (SFS 1977:1166) att 3 § Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1993:41) med föreskrifter om enkla tryckkärl skall ha följande lydelse.

3 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angi-

ven betydelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmält organ

1) Ett organ som anmälts enligt 3 § lagen (SFS

1992:1129) om teknisk kontroll eller motsvarande be-

stämmelser i något annat land inom EES.

2) Ett organ i ett land med vilket EG har träffat avtal

om ömsesidigt erkännande av bedömning av över-

ensstämmelse, om organet har anmälts för uppgiften

enligt reglerna i avtalet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2001.

KENTH PETTERSSON

Folke Lindberg

Göran Lindh

k

f

AFS 2000:39

Utkom från trycket

den 25 januari 2001

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-395-1

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2001