AFS 2000:40

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1995:5) med föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTRUSTNINGAR FÖR

EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1995:5) med föreskrifter om utrustningar för explosions-

farlig miljö

AFS 2000:40

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1995:5) med

föreskrifter om utrustningar för

explosionsfarlig miljö

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordning-

en (SFS 1977:1166) att 2 och 3 §§, Bilaga 2, punkt 1.5.1, Bilaga 6, punkt 3

samt Bilaga 7, punkt 3.1 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1995:5)

med föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö skall ha följan-

de lydelse.1)

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angi-

ven betydelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmält organ

1) Ett organ som anmälts enligt 3 § lagen (SFS

1992:1129) om teknisk kontroll eller motsvarande be-

stämmelser i något annat land inom EES.

2) Ett organ i ett land med vilket EG har träffat avtal

om ömsesidigt erkännande avseende bedömning av

överensstämmelse, om organet har anmälts för upp-

giften enligt reglerna i avtalet.

3 § Utrustning och komponenter samt de anordningar som avses i 1 §

andra stycket som

1. släpps ut på marknaden,

2. eljest avlämnas för att tas i bruk eller

3. tas i drift

skall uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i Bilaga 2

samt kraven i Bilaga 1 i de delar som är tillämpliga med hänsyn till deras

avsedda användning.

Utrustningarna skall dessutom uppfylla de krav som enligt Bilaga 1 gäl-

ler för respektive utrustningsgrupp och utrustningskategori enligt där

angiven indelning.

Utrustningarna, skyddssystemen, komponenterna och anordningarna får

släppas ut på marknaden, eljest avlämnas för att tas i bruk eller tas i drift

endast om bestämmelserna i 6–11 §§ också har iakttagits.

k

f

AFS 2000:40

Utkom från trycket

den 25 januari 2001

1)

Jfr rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars

1994 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och sä-

kerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

(EGT nr L21, 26.1.2000, s 42)

Bilaga 2

1.5.1 Säkerhetsanordningar skall kunna fungera oberoende av de mät-,

styr- och regleranordningar som är nödvändiga för driften.

För kretsar skall normalt självskyddsprincipen (fail-safe) tillämpas.

Så långt möjligt skall fel på en säkerhetsanordning kunna upptäckas till-

räckligt snabbt med hjälp av lämpliga tekniska medel så att farliga situa-

tioner med största sannolikhet inte kan uppstå.

När utrustningar styrs via programvara skall säkerhetsmässiga manöv-

rer normalt direkt påverka relevanta kontrollanordningar utan mellanlig-

gande styrning via programvara.

Bilaga 6

3. Tillverkaren eller dennes representant skall ha rutiner för att förvara

en kopia av försäkran om överensstämmelse under minst tio år efter det

att tillvekningen av utrustningar har upphört. Om varken tillverkaren el-

ler dennes representant är etablerad inom EES skall den som släppt ut

utrustningen på marknaden ha rutiner för att den tekniska dokumentatio-

nen hålls tillgänglig.

Tillverkaren skall utföra eller låta utföra provningar avseende explosions-

skydd på varje exemplar av utrustningen som tillverkas. För utförande av

provningarna skall ett anmält organ, som valts av tillverkaren, ansvara.

Tillverkaren skall, om det anmälda organet bedömer att utrustningen

uppfyller föreskrifterna, anbringa dettas identifikationsnummer under

tillverkningsprocessen.

Bilaga 7

3.1 Tillverkaren skall lämna en ansökan om bedömning av sitt kvalitets-

system för utrustningen till ett anmält organ efter eget val.

Ansökan skall innehålla

– all relevant information om den produktkategori som avses,

– dokumentation om kvalitetssystemet,

– teknisk dokumentation om den kontrollerade typen samt en kopia av

typkontrollintyget.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2001.

KENTH PETTERSSON

Folke Lindberg

Göran Lindh

k

f

AFS 2000:40

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-396-X

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2001