AFS 2000:41

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

TRYCKBÄRANDE

ANORDNINGAR

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar

AFS 2000:41

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

föreskrifter (AFS 1999:4) om

tryckbärande anordningar

Beslutade den 15 december 2000

Arbetarskyddsstyrelsen beslutar med stöd av 18 § arbetsmiljöförord-

ningen (SFS 1977:1166) att 2 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS

1999:4) om tryckbärande anordningar skall ha följande lydelse.

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan an-

given betydelse.

Anmält organ

1) Ett organ som anmälts enligt 3 § lagen (SFS

1992:1129) om teknisk kontroll eller motsvarande be-

stämmelser i något annat land inom EES.

2) Ett organ i ett land med vilket EG har träffat avtal

om ömsesidigt erkännande av bedömning av över-

ensstämmelse, om organet har anmälts för uppgiften

enligt reglerna i avtalet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2001.

KENTH PETTERSSON

Folke Lindberg

Göran Lindh

k

AFS 2000:41

Utkom från trycket

den 25 januari 2001

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55

Utgivare: Göran Lindh

ISBN 91-7930-397-8

ISSN 0348-2138

Elanders Gotab. Stockholm 2001