AFS 2005:23

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1985:8) om kontaktlinser i arbetslivet

Arbetsmiljöverkets föreskrift om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1985:8) om

kontaktlinser i arbetslivet

AFS 2005:23

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

UPPHÄVANDE AV ARBETARSKYDDS-

STYRELSENS ALLMÄNNA RÅD OM

KONTAKTLINSER

Arbetsmiljöverkets föreskrift

om upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens allmänna råd (AFS 1985:8)

om kontaktlinser i arbetslivet

Beslutade den 17 november 2005

Arbetsmiljöverket beslutar att Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd

(AFS 1985:8) om kontaktlinser i arbetslivet skall upphöra att gälla från

och med den 1 januari 2006.

KENTH PETTERSSON

Ywonne Strempl

Anna Middelman

AFS 2005:23

Utkom från trycket

den 29 november 2005

Kommentarer till föreskriften om upphävande av

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS

1985:8) om kontaktlinser i arbetslivet

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1985:8) om kontaktlinser i

arbetslivet har blivit föråldrade. Moderna kontaktlinser, mjuka, hydrofila

med högt vätskeinnehåll, för vanlig brytningskorrektion i ett friskt öga,

innebär normalt inga ökade risker jämfört med det obeväpnade ögat i

arbetssituationer. Användning av hårda kontaktlinser som ibland före-

kommer, främst i anslutning till behandling av ögonsjukdomar, kan krä-

va särskilda råd till patienten. Sådana råd ges då av den behandlande

läkaren/leg. optikern.

I föreskrifterna och kommentar härtill från Arbetarskyddsstyrelsen

respektive Arbetsmiljöverket ges i några fall synpunkter på kontaktlinser

i olika arbetssituationer. De viktigaste föreskrifterna är:

AFS 2005:6

Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 1996:7

Utförande av personlig skyddsutrustning

AFS 1997:10

Laboratoriearbete med kemikalier

AFS 1999:7

Första hjälpen och krisstöd

Ett upphävande av AFS 1985:8, kontaktlinser i arbetslivet, får inte några

negativa konsekvenser från skyddssynpunkt.

AFS 2005:23

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 91-7930-464-8

ISSN 1650-3163

Elanders Gotab, Stockholm 2005

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55