AFS 2005:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:4) med föreskrifter om sotning

UPPHÄVANDE AV

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS

FÖRESKRIFTER OM SOTNING

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

kungörelse (AFS 1985:4) med föreskrifter om sotning

AFS 2005:4

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse (AFS 1985:4)

med föreskrifter om sotning

Beslutade den 27 januari 2005

Arbetsmiljöverket beslutar att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS

1985:4) med föreskrifter om sotning samt styrelsens allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna skall upphöra att gälla från och med den

1 juli 2005.

BERTIL REMAEUS

Anna Billgren

Maria Hagberg Forss

AFS 2005:4

Utkom från trycket

den 14 februari 2005

Kommentarer till föreskrifterna om

upphävande av Arbetarskydds-

styrelsens kungörelse (AFS 1985:4)

med föreskrifter om sotning.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1985:4) med föreskrifter om

sotning gäller sotning (rengöring) och inspektion av imkanal och

förbränningsanordning med tillhörande rökkanal.

Arbetsmiljöverkets och Arbetarskyddsstyrelsens övergripande

författningar täcker även sotningsarbete.

De viktigaste föreskrifterna som täcker såväl föreskriftsdelen som de

allmänna råden i AFS 1985:4 är:

AFS 1998:1

Belastningsergonomi

AFS 2000:1

Manuell hantering

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2000:42

Arbetsplatsens utformning

AFS 2001:1

Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3

Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2000:3

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

AFS 1981:14

Skydd mot skada genom fall

Ett upphävande av AFS 1985:4, Sotning, får inte några negativa

konsekvenser sett från skyddssynpunkt.

AFS 2005:4

Utgivare: Maria Hagberg Forss

ISBN 91-7930-442-7

ISSN 1650-3163

Elanders Gotab, Stockholm 2005

ARBETSMILJÖVERKET

Publikationsservice

Box 1300

171 25 SOLNA

Tfn: 08-730 97 00

Telefax: 08-735 85 55