AFS 2008:6

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2008:6

Besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

föreskrifter (AFS 2003:6) om besiktning av lyftanordningar och

vissa andra tekniska anordningar

AFS 2008:6beslutade den 7 juni 2008.

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 8 § arbetsmiljöförord-

ningen (977:66)

dels att 5

§ och 6

§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om besikt-

ning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar ska ha föl-

jande lydelse,

dels att avsnitten Till 

§ 5 stycket samt Till 7

§ i Arbetsmiljöverkets all-

männa råd om tillämpningen av föreskrifterna om besiktning av lyftanord-

ningar och vissa andra tekniska anordningar ska ha följande lydelse.

Första besiktning

5 § En anordning som finns upptagen i bilaga , skall ha genomgått första

besiktning enligt 5

§.

Detta gäller dock inte sådana anordningar

– för vilka Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 993:0) med föreskrif-

ter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar eller motsvarande

bestämmelser i något annat land inom EES gällde när de släpptes ut på

marknaden inom EES eller

– för vilka Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) Maskiner eller mot-

svarande bestämmelser i något annat land inom EES gällde när de släpptes

ut på marknaden inom EES eller

– som har tagits i bruk inom EES och vid idrifttagandet ej omfattades av

krav på första besiktning.

Montagebesiktning

6 § En anordning, för vilken montagebesiktning krävs enligt bilaga ,

skall

ha genomgått sådan besiktning enligt 6 §, varje gång den har installe-

rats eller monterats på en uppställningsplats eller på ett fordon.

 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 7 maj 2006 om maski-

ner och om ändring av direktiv 95/6/EG (EUT L 57, 9.6.2006, s. 24, Celex 32006L0042).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:6) om

besiktning av lyftanordningar och vissa andra

tekniska anordningar;

Utkom från trycket

den 27 juni 2008

AFS 2008:6

2

Detta gäller dock inte vid den första uppställningen eller det första mon-

taget om

– anordningen skall genomgå första besiktning enligt 5

§, eller

– motsvarande kontroller har genomförts på tillverkarens ansvar för upp-

fyllande av kraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 993:0) med

föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar eller motsva-

rande bestämmelser i något annat land inom EES, eller

– motsvarande kontroller har genomförts på tillverkarens ansvar för upp-

fyllande av kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) med före-

skrifter om maskiner eller motsvarande bestämmelser i något annat land

inom EES.

Om anordningen har höjts eller stagats eller om stannplan har lagts till

eller flyttats, skall den ha genomgått en ny montagebesiktning efter varje

sådan åtgärd utom i de fall som anges i 6

§, andra stycket.

Denna författning träder i kraft den 29 december 2009.

MIKAEL SJÖBERG

Lennart Ahnström

Anna Middelman

AFS 2008:6

3

Till 1 § 5 stycket

Kranar och truckar är normalt inte avsedda för personlyft. Föreskrifter om

tillfälliga personlyft med kranar eller truckar finns i Arbetsmiljöverkets före-

skrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. Före-

skrifterna innehåller förutom tekniska krav även regler om besiktning.

Till 7 § 3 stycket

Om man gör en väsentlig om- eller tillbyggnad av en anordning kan detta

i vissa fall jämställas med tillverkning av en ny maskin. I sådana fall till-

lämpas reglerna i AFS 2008:3, Maskiner som för en ny anordning. Kravet på

revisionsbesiktning gäller anordningar för vilka AFS 2008:3 inte gäller vid

om- eller tillbyggnad.

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

Box 1300 · 171 25 Solna · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-497-3 · ISSN 1650-3163