AFS 2010:2

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:2

Förordning om upphävande av

vissa föreskrifter beslutade av

Arbetarskyddsstyrelsen

3

Förordning om upphävande av vissa föreskrifter

beslutade av Arbetarskyddsstyrelsen;

utfärdad den 16 september 2010.1

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid

utgången av oktober 2010:

1. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1989:9) med förteckning över

fordon till vilka det finns asbestfria friktionsbelägg, och

2. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1991:3) om ändring i styrel-

sens kungörelse (AFS 1989:9) med förteckning över fordon till vilka det finns

asbestfria friktionsbelägg.

Denna förordning ska kungöras i Arbetsmiljöverkets författningssamling

(AFS).

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer

(Näringsdepartementet)

Arbetsmiljöverkets författningssamling

AFS 2010:2

Utkom från trycket

den 20 oktober 2010

Arbetsmiljöverket · Publikationsservice

112 79 Stockholm · Tel 08-730 97 00 · Fax 08-735 85 55

Utgivare: Anna Middelman

ISBN 978-91-7930-526-0 · ISSN 1650-3163