ARN 1991-6212

Ett reseavtal har omfattat dels ett researrangemang, dels ett cykelköp. Resenären har ansetts berättigad till prisavdrag och skadestånd enligt konsumentköplagen för fel på cykeln samt till prisavdrag jämväl för fel och brister i researrangemanget.

Ett reseavtal har omfattat dels ett researrangemang, dels ett cykelköp. Resenären har ansetts berättigad till prisavdrag och skadestånd enligt konsumentköplagen för fel på cykeln samt till prisavdrag jämväl för fel och brister i researrangemanget. Avgörande 1992-04-28; 91-6212.

Arrangemanget innefattade båtresa tur och retur Amsterdam, transfer till första nattens vandrarhem, fyra övernattningar med frukost på vandrarhem och en fabriksny topputrustad 12växlad Mountain City Bike. Resan företogs i maj 1991 och den kostade 2 772 kr per person. L företog resan tillsammans med två väninnor. Hon har anfört i huvudsak följande.

Först några dagar före avresan fick resenärerna information om att första nattens inkvartering inte skulle ske i Amsterdam utan i Heemskerk, vilket innebar att resenärerna planer helt kullkastades. Broschyren "Cykelsemester i Holland" fick de inte förrän avfärden.

I Heemskerk var allt i oordning. Man kastade sig över cyklarna utan kontroll eller utkvittering. Flera av cyklarna visade sig ha allvarliga defekter. En av medresenärernas cyklar hade lösa pedaler och glapp i vevpartiet. Enligt broschyren skulle man vända sig till vandrarhemmet vid eventuella problem. Där visste man dock inte hur cyklarna skulle lagas. Först efter flera timmars försök fick resenärerna kontakt med en cykelreparatör som hjälpligt kunde laga cyklarna. - Vid frukosten på vandrarhemmet rådde djungelns lag. När svenskarna kom fram fanns varken smör eller pålägg kvar. Någon sittplats fanns inte heller.

Andra natten tillbringade resenärerna på vandrarhemmet i Noordwijk. Att boka för nästa natt var omöjligt, eftersom det inte fanns ett rum att uppbringa inom rimligt avstånd från Noordwijk. Resenärerna beslöt sig därför för att cykla mot Amsterdam för att där uppsöka en hotellförmedling. Det mesta var dock upptaget men till slut lyckades resenärerna få ett hotellrum för 288 gulden. De hade inget annat val. Sista natten sov resenärerna ombord på båten. Trots att de hade vouchers för frukost fick de betala för den.

En resa av denna typ blir värdelös om man inte vet att man har husrum för kommande natt. Sightseing och trevliga upplevelser får stå tillbaka för oro och bekymmer och timtals köande hos olika förmedlingar. Att få cykeln utbytt medan resenärerna var kvar i Holland visade sig omöjligt. Oklarhet råder om hur lång garantin är. Någon cykelreparatör som kan reparera cykeln finns inte i Säffle där L bor. Resenärena yrkade skadestånd med sammanlagt 2 277 kr. (Hotellövernattning 985 kr, 1 100 kr för förlorad tid, 192 kr för utebliven frukost i två dagar.)

Rederiet erbjöd en återbetalning på 85 kr per person för outnyttjad vandrarhemsövernattning. Under den period som resenärerna tillbringade i Holland var det extremt mycket folk som semestrade där och då framförallt i och runt Amsterdam. Bolaget har erbjudit sig att återbetala värdet av den outnyttjade vandrarhemsvouchern på grund av att det var så fullbokat just den här veckan.

När det gäller cykeln så är det sex månaders fabriksgaranti. Full täckning erbjuds för reparation av cyklarna inom denna tid.

Nämndens bedömning:

Avtalet mellan parterna (som slöts i februari 1991) omfattar dels ett cykelköp avseende tre cyklar, dels ett researrangemang för tre personer.

När det gäller cykelköpet kan först konstateras att rederiet ej har bestritt L:s påstående att hennes cykel skulle ha varit behäftad med fel vid leveransen. Nämnden utgår därför vid sin fortsatta bedömning från att den cykel som L erhållit hade de fel vid leveransen som L uppgivit.

För cykelköpet gäller reglerna i konsumentköplagen (1990:932). Att ett gemensamt pris bestäms för cykelköp och researrangemang förändrar inte detta (jfr prop. 1989/90:89 s. 65). Enligt konsumentköplagen är säljaren ansvarig för fel i levererad vara. Normalt skall en säljare enligt konsumentköplagen (se 27 § första stycket) ha rätt att avhjälpa felet eller leverera ny felfri vara. I detta fall måste dock beaktas att de sålda cyklarna omedelbart skulle, som en del i det av rederiet sålda arrangemanget, användas av köparen och dennes medresenärer. Förhållandena i detta fall måste därför anses vara sådana att det, enligt vad som anges i 27 § andra stycket konsumentköplagen, inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida.

Istället är L berättigad till prisavdrag för felen på cykeln (se 28 § konsumentköplagen). Hon har också rätt till ersättning av rederiet för den skada som hon har lidit genom att cykeln var behäftad med fel vid leveransen (se 30 § samma lag). Skadan består i detta fall av att resenärerna till följd av felen på cykeln inte har kunnat utnyttja hela den avsedda restiden och fått semestern delvis förstörd. Att en sådan skada skall ersättas framgår av förarbetena till konsumentköplagen (se prop. 1989/90:89 s. 42).

Nämnden finner att L är berättigad till prisavdrag för felen på cykeln med såsom skäligt ansedda 300 kr samt att hon därutöver är berättigad till ersättning med såsom skäligt ansedda 300 kr för den skada i form av förlorad tid och förstörd semester som felen på cykeln medfört.

Vad sedan gäller själva researrangemanget har nämnden noterat att rederiet inte har bestritt L:s uppgift om att det avtalats mellan parterna att inkvarteringen den första natten skulle ske på ett vandrarhem i Amsterdam. Nämnden utgår därför vid sin fortsatta bedömning från att inkvarteringen den natten enligt avtalet skulle vara i Amsterdam. Enligt nämndens mening innebar ändringen av inkvarteringsort (från Amsterdam till Heemskerk) en väsentlig olägenhet för resenärerna. Även i övrigt har det researrangemang som rederiet har tillhandahållit varit - om än i mindre omfattning - bristfälligt. Med hänsyn till vad som nu har anförts finner nämnden att L utöver den ersättning som hon har rätt till på grund av felen på cykeln - är berättigad att erhålla ett prisavdrag för fel och brister i själva researrangemanget. Nämnden finner att detta prisavdrag för resenärerna tillsammans kan bestämmas till såsom skäligt ansedda 345 kr.

Vad gäller L:s yrkande om ersättning med 985 kr för hotellkostnad finner nämnden att det mellan parterna träffade avtalet inte innebär någon garanti för att plats på vandarhem skall - annat än för

första övernattningen i Holland - kunna erbjudas. L är därför enligt nämndens mening inte berättigad till särskild ersättning för hotellkostnaden. Istället rekommenderas L att godta erbjudandet om återbetalning av 85 kr per person för outnyttjad vandrarhemsvoucher.

Rederiet bör således genast betala sammanlagt 1 200 kr till L.