ARN 1994-0653

Under ca fem år har säljaren trots upprepade försök inte lyckats avhjälpa fel på soffgrupp. Enligt nämnden har köparen inte dröjt för länge med att anmäla sitt missnöje med de upprepade avhjälpningsförsöken och har ansetts ha kvar sin rätt att få felet varaktigt avhjälpt. Dessutom fråga om betydelsen av att order och kvitto saknas.

Under ca fem år har säljaren trots upprepade försök inte lyckats avhjälpa fel på soffgrupp. Enligt nämnden har köparen inte dröjt för länge med att anmäla sitt missnöje med de upprepade avhjälpningsförsöken och har ansetts ha kvar sin rätt att få felet varaktigt avhjälpt. Dessutom fråga om betydelsen av att order och kvitto saknas. Avgörande 94-07-15; 94-0653

Makarna A köpte en soffgrupp för ca 15 000 kr. Den levererades i november 1988 och i februari 1989 klagade A till säljaren eftersom skaimaterialet i kanterna på skinndynorna hade spruckit. Säljaren sydde nya kanter men samma fel uppstod igen. För upprepade avhjälpningsåtgärder fick A vara utan gruppen sex - sju gånger. Slutligen begärde A i december 1993 att säljaren skulle byta ut materialet i kanterna mot skinn. Leverantören krävde 5 000 för detta. A var villig att betala en mindre del. A anmälde ärendet till nämnden och begärde att felet skulle avhjälpas.

Säljföretaget svarade till nämnden att order och kvitto saknades vilket var nödvändigt för att behandla ärendet.

Nämndens bedömning

Mot bakgrund av A:s obestridda uppgifter om kontakterna som parterna har haft och de åtgärder som företaget har vidtagit så finner nämnden att A:s uppgifter om köpet skall godtas. Företagets invändning om att order och kvitto saknas lämnas därför utan avseende.

Flera försök till avhjälpande av felet hos gruppen har skett. Företaget har dock inte lyckats. Om ett fel kvarstår efter avhjälpningsförsök åligger det köparen att anmäla detta till säljaren inom skälig tid. Gör inte köparen det får han anses ha godtagit avhjälpandet. En sådan anmälan utgör ingen reklamation i lagens mening, och den kan därför göras även efter utgången av den tvååriga reklamationsfristen i 23 § konsumentköplagen. Två- årsregeln bör emellertid ges en analog tillämpning såtillvida att anmärkningen måste göras inom två år från avhjälpandet (se prop. 1989/90:89 s. 123).

I förevarande fall saknas det anledning att anta att köparna dröjt för länge med att anmäla sitt missnöje med de upprepade avhjälpningsförsöken. De har därför kvar sin rätt att få felet varaktigt avhjälpt. Om de väljer att få skaimaterialet ersatt med skinn bör de betala företagets merkostnad för materialet.