ARN 1994-3517

Fråga om researrangör kan hållas ansvarig för flygbolags kontraktsbrott. Flygbolagets löfte om en "tilläggsprestation" har inte ansetts kunna utgöra del av det mellan researrangören och resenären träffade reseavtalet.

Fråga om researrangör kan hållas ansvarig för flygbolags kontraktsbrott. Flygbolagets löfte om en "tilläggsprestation" har inte ansetts kunna utgöra del av det mellan researrangören och resenären träffade reseavtalet. Avgörande 1994-12-08; 94-3517

J, hans sambo och fyraårige son reste i april 1994 till Dominikanska Republiken. Priset för resan var totalt 26 580 kr. Förutom vissa klagomål som gällde ditresan och vistelsen på resmålet, anmärkte J på vissa förhållanden under hemresan. J yrkade prisavdrag med 50% av resans pris.

Resebyrån, som hade betalat 1 000 kr för vissa olägenheter bl.a. i samband med transfer och en utreseavgift, bestred Js yrkande.

Nämndens bedömning:

J har i ärendet uppgivit bl.a. följande. Vid incheckningen i samband med återresan till Sverige blev han och hans medresenärer lovade platser för icke rökare. Då de kom ombord på planet upptäckte de att de hade erhållit platser för rökare. De försökte få rättelse, men personalen på planet gick dem inte till mötes trots att det fanns lediga platser i business class. Det inträffade vållade svåra olägenheter för Js sambo och hans fyraårige son.

Researrangören har anfört att J inte nämnt något om rökfria platser vid bokningen av resan men inte invänt mot riktigheten av Js nyss refererade uppgifter. Vid detta förhållande utgår nämnden från att det förhåller sig som J uppgivit.

Med dessa utgångspunkter har flygbolaget gjort sig skyldig till kontraktsbrott. Fråga är emellertid i ärendet huruvida researrangören kan hållas ansvarig för detta.

Det är en grundläggande princip i relationen researrangör - resenär att det är arrangören som har det primära ansvaret gentemot resenären för de prestationer som innehålles i reseavtalet; detta även i vad avser prestationer som tillhanda-hålls av arrangörens underentreprenörer, t.ex. ett transport-företag. Om en flygresa som ingår i resepaketet avviker från vad resenären har rätt att vänta sig, kan resenären alltid rikta anspråk mot arrangören. (Därmed inte sagt att resenären inte också kan vända sig gentemot flygbolaget. Se för det sagda det nordiska betänkandet NEK 1985:4 s. 108 ff och propositionen till lagen, 1992:1672, om paketresor, prop. 1992/93:95 s. 28.)

I ifrågavarande fall är det emellertid fråga om ett av flygbolaget utlovat löfte om en "tilläggsprestation" som inte kan anses utgöra del av det mellan researrangören och J träffade reseavtalet.

Vid detta förhållande är enligt nämndens mening researrangören inte ansvarig för det inträffade. Js yrkande i denna del av ärendet skall således lämnas utan bifall.

Beträffande övriga klagomål finner nämnden att J bör åtnöjas med det prisavdrag som han redan har erhållit.