ARN 1994-5943

Fråga om köpare äger rätt att tillgodogöra sig en rabatt efter det att parterna träffat skriftligt avtal om bl.a. priset för köpet/tjänsten.

Fråga om köpare äger rätt att tillgodogöra sig en rabatt efter det att parterna träffat skriftligt avtal om bl.a. priset för köpet/tjänsten. Avgörande 1995-05-09; 94-5943

L och bolaget ingick den 17 oktober 1994 skriftligt avtal om köp/installation av en värmepanna i L:s fastighet till ett bestämt pris om 46 000 kr. Installationen utfördes den 8-10 november 1994. Med hänvisning till ett reklamerbjudande begärde L den 7 november 1994 hos bolaget rabatt med 2 000 kr. Hans begäran avslogs och han hänvisades till den centrala organisationen i Stockholm. När han kontaktade organisationen fick han till svar att han redan hade erhållit 3 000 kr i rabatt i form av skorstensutrustning och att han inte kunde påräkna ytterligare rabatt. L menade att rabatten om 3 000 kr är en av panntillverkaren till dennes köpare - i detta fall bolaget - lämnad rabatt; denna rabatt kan inte gälla som bolagets rabatt gentemot L.

L yrkade återbetalning av 2 000 kr.

Bolaget bestred yrkandet bl.a. under åberopande av att L redan erhållit rabatt från panntillverkaren och att bolaget därför inte är bundet av sitt reklamåtagande.

Nämndens bedömning:

L har i ärendet företett två olika rabatterbjudanden. I det ena erbjuder panntillverkaren ett skorstenspaket, värde upp till 3 000 kr, till alla som före den 31 oktober köper en ny av bolaget tillverkad värmepanna. I det andra erbjudandet, kallat värdebevis, erbjuder ett antal butiker, bl.a. bolaget, 2 000 kr i rabatt mot överlämnande av värdebeviset om kunden före den 31 oktober 1994 hos en till reklamen ansluten butik beställer ny värmepanna inklusive installation; det anges vidare att värdebeviset kan kombineras med värdebevis om rabatt på oljebrännare men inte med andra erbjudanden.

I målet är ostridigt att L inte har kommit i åtnjutande av 2 000 kronors-rabatten. Bolaget har - som bolaget får förstås - som skäl för att inte lämna honom denna rabatt hävdat att det förhållandet att L redan erhållit panntillverkarens rabatt medför att bolaget inte längre är bundet av sitt åtagande.

Av utredningen framgår vidare följande. L har i oktober 1994 ingått ett avtal med bolaget om dels köp av en viss värmepanna och ett komplett skorstenspaket jämte visst annat material, dels installation av allt detta material. För detta har parterna kommit överens om ett totalt pris; utan någon specifikation av i paketet ingående delposter. - Att det skulle föreligga något avtalsförhållande mellan L och panntillverkaren framgår inte av utredningen.

I propositionen till konsumentköplagen (1990:932) anges bl.a. följande. Säljaren har marknadsfört en vara genom annonsering e.d. och därvid angett vad varan kostar. Köparen har i anslutning härtill beställt varan. I detta fall måste avtalet ofta innebära att det pris som har angetts i marknadsföringen skall gälla, om inte parterna särskilt har kommit överens om ett annat pris eller köparen annars har fått klart för sig att det angivna priset inte skall gälla (prop. 1989/90:89 s. 143).

Det finns inte något i utredningen som ger vid handen att parterna varit överens om att de till rabatterbjudandet anslutna butikernas rabatterbjudande inte skulle gälla vid köpet/installationen. Vid detta förhållande finner nämnden att bolaget är bundet av sitt erbjudande gentemot L.

Fråga är emellertid huruvida L:s rätt till rabatt av bolaget utesluts genom att - som bolaget påstår - L redan erhållit rabatt av panntillverkaren. Som redan nämnts utgår nämnden emellertid från att det inte föreligger något avtalsförhållande mellan L och panntillverkaren. Nämnden kan därför inte finna att L har fått någon rabatt av detta företag. Det är visserligen möjligt att bolaget gett L ett lägre pris än vad bolaget normalt skulle ha kommit fram till; detta därför att bolaget i förhållande till sin leverantör, panntillverkaren, erhållit rabatt på normalpriset för skorstenspaketet. Detta förhållande kan dock enligt nämndens mening inte påverka L:s rätt gentemot bolaget.

L bör således erhålla rabatten om 2 000 kr av bolaget.

Mot beslutet reserverade sig två ledamöter som ansåg att L:s yrkande inte skulle bifallas och anförde bl.a. följande. L och bolaget hade träffat en överenskommelse om tjänsten till ett bestämt pris. Att i efterhand sedan avtal slutits, och oberoende av om kunden haft rabattkupongen i sin ägo vid avtalstillfället eller ej, åberopa kupongen skulle så uppenbart stå i strid med förutsättningarna för avtalet, att bolaget ej skulle kunna anses skyldigt att fullfölja avtalet till överenskommet pris om rabattkupongen hade måst inlösas.