ARN 1995-3198

Med hänsyn till det övergripande ansvaret för skadereglering som måste anses ankomma på försäkringsgivaren har försäkringsbolag inom ramen för försäkringens omfattning ansetts bära ansvaret för de fördröjningar som uppstått i ett skadereleringsärende.

Med hänsyn till det övergripande ansvaret för skadereglering som måste anses ankomma på försäkringsgivaren har försäkringsbolag inom ramen för försäkringens omfattning ansetts bära ansvaret för de fördröjningar som uppstått i ett skadereleringsärende. Avgörande 1996-01-04; 95-3198

T:s personbil skadades vid en kollision och bärgades till en verkstad den 9 december 1994. - Enligt verkstaden skulle bilen repareras. Den 17 januari 1995 - 39 dagar senare - meddelade verkstaden att bilen var att anse som totalskadad. T hade under tiden hyrt bil i tron att kostnaden härför skulle ersättas ur försäkringen upp till 45 dagar. Enligt villkoren utgår nämligen ersättning för hyrbil under högst 14 dagar i det fall då totalskada föreligger och under högst 45 dagar i det fall då reparation skall ske.

T yrkade att Försäkringsbolaget ur fordonets försäkring skulle utge ersättning för kostnaden för hyrbil under 45 dagar.

Försäkringsbolaget, som hade lämnat ersättning för kostnaden för hyrbil under 21 dagar, anförde att bolaget inte kunnat påverka verkstadens och garantigivarens handläggning av skadeärendet, att ersättning för kostnaden för hyrbil lämnas för högst 14 dagar vid totalskada samt att T måste anses skäligen tillgodosedd genom den ersättning som redan hade utgått.

Nämndens bedömning.

Av utredningen framgår inte annat än att T har fullgjort vad som enligt försäkringsavtalet har ålegat honom i egenskap av försäkringstagare. Det dröjsmål som uppstått kan inte läggas T till last. Försäkringsbolaget har anvisat verkstad för åtgärdandet av skadan. Det övergripande ansvaret för skaderegleringen måste anses ankomma på Försäkringsbolaget i egenskap av försäkringsgivare. Med hänsyn härtill bör Försäkringsbolaget inom ramen för försäkringens omfattning bära ansvaret för de fördröjningar som uppstått. T är således berättigad till ersättning för hyrbil under 45 dagar.