ARN 1995-4990

Fråga om bil varit felaktig i köprättslig mening när uppgifterna i marknadsföringen om bilens startspärr inte överensstämmer med hur startspärren i själva verket var konstruerad.

Fråga om bil varit felaktig i köprättslig mening när uppgifterna i marknadsföringen om bilens startspärr inte överensstämmer med hur startspärren i själva verket var konstruerad. Avgörande 1996-03-06; 95-4990

Den 24 juli köpte J av bolaget en ny Volvo 850 SE 2,5, 1996 års modell, med elektronisk startspärr för 241 500 kr. Bilen levererades den 11 september. En kort tid efter leveransen konstaterade han att startspärren inte var densamma som hade utlovats i broschyren och i olika reklamblad. Enligt broschyren skulle startspärren sitta inmonterad i den vanliga tändningsnyckeln. I stället levererades bilen med en separat nyckel till startspärren som skall stickas in ett ett hål på instrumentpanelen då bilen startas. Han upplevde det som mycket besvärande att behöva använda två nycklar varje gång han startade bilen.

Efter att ha kört bilen i ungefär 50 mil reklamerade han felet till säljaren. Enligt uppgift från bolaget började den startspärr som utlovades i marknadsföringen att monteras in i de bilar som tillverkades veckan efter hans bil hade tillverkats. Enligt säljaren skulle det kosta 20 000 kr att montera in den senare varianten av elektronisk startspärr.

Med stöd av 19 § konsumentköplagen anförde anmälaren att säljaren skulle stå för ombyggnadskostnaden eller leverera en ny likvärdig bil eftersom hans bil avvek från vad som hade utlovats vid marknadsföringen före köpet. Säljaren bestred yrkandet och anförde som grund att den funktion för startspärren som fanns monterad i anmälarens bil var standard på bilen vid det tillfälle köpet genomfördes. Säljaren ansåg att det ej heller fanns något tekniskt fel på startspärren.

Nämndens bedömning:

J har gjort gällande att bilen är behäftad med fel och har åberopat att uppgifterna i marknadsföringen om bilens startspärr inte överensstämde med hur startspärren i själva verket var konstruerad.

Enligt 16 § konsumentköplagen gäller bl.a. att en vara skall anses som felaktig om den avviker från vad som avtalats mellan parterna eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 19 § samma lag gäller bl.a. att fel också föreligger om varan inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som lämnats vid marknadsföringen eller annars före köpet och kan antas ha inverkat på köpet.

J har, mot bolagets bestridande, inte gjort övervägande sannolikt att startspärrens utformning har utgjort ett avtalsvillkor - uttryckligt eller underförstått - mellan parterna. Inte heller kan J anses ha gjort antagligt att uppgiften i marknadsföringen om startspärrens utformning har haft en inverkan på köpet. Eftersom J måste ha lagt märke till hur startspärren var konstruerad på den bil som levererades och han trots detta inte genast anmärkte härpå, får bilen dessutom inte anses ha avvikit från vad han får förmodas ha förutsett.

Nämnden finner på grund av det anförda att den ifrågavarande bilen inte kan anses behäftad med fel i köprättslig mening. J kan därför inte göra anspråk på någon felpåföljd i anledning av det

inträffade.

-------------

Två ledamöter reserverade sig mot beslutet enligt följande. Vi anser det är klarlagt att säljarföretaget fått information från tillverkaren om att den aktuella bilen inte kunde levereras med den utlovade funktionen på startspärren. Trots detta rättades inte de felaktiga uppgifterna som framhållits i marknadsföringen. Förhållandet att J vid leveransen tog emot bilen kan inte läggas honom till last. Han framförde klagomålen efter att ha kört endast 50 mil, således inom skälig tid. Han kunde rimligen förutsätta att låset kunde byggas om till utlovat utförande utan någon större kostnad. Det åligger då enligt konsumentköplagen säljaren att informera kunden om en sådan väsentlig förändring och låta kunden avgöra om han kan acceptera förändringen, vilket inte skedde i detta fall. Därför bör enligt vår mening J vara berättigad till ett prisavdrag.