ARN 1995-5197

När parterna inte träffat något avtal om priset för en entreprenad har arbetet gjorts på s. k. löpande räkning. Enligt 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716) skall därför beställaren betala ett skäligt pris för arbetet; även fråga om entreprenörsarvode och tidsåtgång för visst arbete.

När parterna inte träffat något avtal om priset för en entreprenad har arbetet gjorts på s. k. löpande räkning. Enligt 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716) skall därför beställaren betala ett skäligt pris för arbetet; även fråga om entreprenörsarvode och tidsåtgång för visst arbete. Avgörande 1996-04-03; 95-5197

MO och AO anlitade S för renoveringen av sitt hus. S i sin tur anlitade en elektriker och en rörmokare för vissa underentreprenadsarbeten. S debiterade senare MO och AO ett s.k. entreprenörsarvode på 8 %. Enligt MO och AO överskred S vidare en uppgiven tidsuppgift. S hade nämligen uppgett att plattsättning i badrummet skulle ta tre arbetsdagar men debiterade för tio arbetsdagar. MO och AO yrkade i nämnden att bli befriade från skyldigheten att behöva betala entreprenörsarvode och kostnaden för fem av de debiterade arbetsdagarna.

S bestred yrkandena under åberopande av att bolaget hade haft rätt att debitera entreprenadsarvode och att ingen överenskommelse hade gjorts om tidsåtgången.

Nämndens bedömning:

Vad först gäller frågan huruvida S (bolaget) har haft rätt att ta ut entreprenörsarvode konstaterar nämnden följande.

Parterna har i förevarande fall inte träffat något avtal om priset för entreprenaden. Arbetet har alltså gjorts på s k löpande räkning. Enligt 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716) skall makarna O därför betala ett skäligt pris för arbetet.

Entreprenörsarvodet avser en särskild ersättning som entrepre-nören tar ut på grund av sitt arbete med att administrera underentreprenaden och det ansvar för arbetet som entreprenören påtar sig i samband med underentreprenaden. Enligt praxis i branschen tas ett sådant arvode ut. I detta fall har bolaget debiterat makarna O ett entreprenörsarvode på 8 %.

Nämnden anser inte annat än att det debiterade priset, inklusive entreprenödsarvodet, är skäligt. Vid sådant förhållande kan makarna O:s talan inte bifallas i den delen.

Vad sedan gäller tidsåtgången avseende plattsättning i badrummet konstaterar nämnden följande.

Parterna har lämnat motstridiga uppgifter huruvida arbetet skulle utföras på tre arbetsdagar. Nämnden finner inte anledning att sätta mer tilltro till den enes uppgift än till den andres.

Såvitt framgår av utredningen har det aktuella badrummet en yta på ca 5 kvm och är alltså av normal storlek. Arbetet synes ha skett under normala förhållanden och har innefattat spackling av golv och väggar samt sättning av marmorplattor på golv och på väggarna. Bolaget har debiterat makarna O för 78 arbetstimmar som avser dels underarbetet och dels plattsättningen.

Nämnden anser inte att den debiterade arbetstiden står i rimlig proportion till det arbete som har utförts. En skälig reducering av debiterat belopp bör därför ske. Prisavdragets storlek kan

bestämmas till som skäliga ansedda 8 000 kr. Bolaget bör därför kreditera makarna O med 8 000 kr.