ARN 1995-5572

När en leverantör vid ett servicebesök inte upplyst konsumenten om vari ett fel bestått har därigenom konsumenten fråntagits sin reklamationsmöjlighet hos säljaren/montören. Bl.a. på grund härav har leverantören ansetts böra efterge sitt krav på ersättning för servicebesöket.

När en leverantör vid ett servicebesök inte upplyst konsumenten om vari ett fel bestått har därigenom konsumenten fråntagits sin reklamationsmöjlighet hos säljaren/montören. Bl.a. på grund härav har leverantören ansetts böra efterge sitt krav på ersättning för servicebesöket. Avgörande 1996-03-05; 95-5572

För att minska järnhalten i sitt vatten köpte R i augusti 1992 av E ett vattenfilter inkl. montering. Leverantören A lämnade två års funktions- och återköpsgaranti på vattenfiltret. Efter ca sex månader ökade järnhalten till oacceptabla värden. I oktober 1993 ville R returnera vattenfiltret till A och åberopade återköpsgarantin. A ville dock göra ett servicebesök. R gick med på detta under förutsättning att det inte skulle kosta honom någonting. Vid servicebesöket upptäcktes ett antal fel. Dessa åtgärdades. Tjugo månader efter servicebesöket debiterades R på 4 984 kr. När han klagade hos bolaget fick han till svar att felen inte omfattades av garantiåtagandet. R yrkade i nämnden att A skulle efterge sitt krav.

A bestred yrkandet och menade att bolaget hade rätt till ersättning för servicebesöket eftersom vattenfiltret inte var felaktigt. Felet hade berott på felaktig montering.

Nämndens bedömning:

Av utredningen framgår att bolaget skickade en faktura om 4 984 kr till R först 20 månader efter servicebesöket. När R protesterade mot kravet fick han beskedet om att felet inte ansågs omfattas av garantin.

Bolaget har hävdat att man har haft rätt att debitera R för ett servicebesök eftersom det uppkomna felet inte berodde på materialet utan på felaktig montering av vattenfiltret. Också nämnden anser det vara övervägande sannolikt att felet har berott på felaktig montering.

Enligt konsumenttjänslagens regler skall en konsument reklamera ett fel inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet. Hade bolaget vid sitt servicebesök meddelat R att felet berodde på felaktig montering skulle R ha kunnat reklamera felet hos montören. Genom bolagets förfarande får R anses ha fråntagits reklamationsmöjligheten hos montören.

Mot denna bakgrund och då bolaget inte heller vid sitt service-besök upplyst R om att arbetet eventuellt skulle komma att debiteras honom, beroende på om felet var att anse som ett garantifel eller inte, bör bolaget efterge sitt krav mot R. Hans talan skall alltså bifallas.