ARN 1995-5700

Fråga om det i varudeklaration vid försäljning av begagnad bil borde ha angivits att viss av biltillverkaren föreskriven service inte hade utförts och, då så inte var fallet, om bilen skall anses vara behäftad med fel.

Fråga om det i varudeklaration vid försäljning av begagnad bil borde ha angivits att viss av biltillverkaren föreskriven service inte hade utförts och, då så inte var fallet, om bilen skall anses vara behäftad med fel. Avgörande 1996-04-03; 95-5700

Den 4 oktober 1995 köpte A en Ford Escort RS 2000, 1993 års modell, av bolaget för 138 000 kr. Bilens mätarställning var 4 570 mil. Bolaget lämnade MRF-garanti under tre månader eller 500 mil. Dagen efter köpet upptäckte A att 4 500-milsservice inte var utförd och att ett strålkastarglas var sprucket. A yrkade ersättning för den servic han låtit utföra och avhjälpande av felet på strålkastarglaset.

Bolaget bestred yrkandena och anförde att man inte vid köpet utlovat att 4 500-milsservice skulle utföras och att sprickan i strålkastarglaset uppkommit efter leveransen.

Nämndens bedömning:

För att fungera på ett tillfredsställande sätt behöver en bil löpande underhåll och service i enlighet med tillverkarens före-skrifter. Att service verkligen utförs har inte bara betydelse för bilens funktion utan också för giltigheten av garantier och tillverkarens åtagande när det gäller avgasrenande utrustning. Om t.ex. avgasreningsåtagandet inte gäller kan kunden vid ett katalysatorhaveri drabbas av betydande kostnader. De flesta bilar, i vart fall så länge de är så pass nya att de fortfarande omfattas av tillverkarens avgasreningsåtagande, vårdas därför i enlighet med tillverkarens föreskrifter.

Normalt skick för en sådan bil får därför anses innefatta bl.a. att bilen har genomgått föreskriven service vid föreskrivna intervaller, och att detta går att utläsa av serviceboken.

En yrkesmässig bilförsäljare måste därför alltid vid försäljning av en sådan bil i köpeavtal eller varudeklaration upplysa kunden om bilen inte har skötts i enlighet med tillverkarens föreskrif- ter. Skulle säljaren inte lyckas utröna hur en bil har skötts, bör han vid försäljningen istället informera om att han inte vet något om detta.

Mot bakgrund av det sagda anser nämnden att när det gäller ifrågavarande bil som är av 1993 års modell, som har körts 4 570 mil och som kostade 138 000 kr, borde A ha kunnat utgå från att den hade genomgått av tillverkaren bestämt underhåll vid 4 500 mil. Ingen information om att så inte var fallet gavs vid köpet. När nu bilen inte hade genomgått föreskriven service anser nämnden att den avviker från det skick en köpare normalt kan förvänta sig. Bilen är därför att anse som felaktig i köprättslig bemärkelse. Bolaget skall ansvara för felet, dvs. stå för den uteblivna 4 500 mils servicen.

Vad gäller strålkastarglaset kan nämnden inte uttala sig om när det gått sönder. A:s yrkande om kostnadsfritt byte kan därför inte bifallas.