ARN 1995-5986

Att marknadsföra en försäkring, som skulle tecknas före ett årsskifte, då endast några dagar återstod av året har visserligen ansetts vara mindre välbetänkt men eftersom försäkringsavtalet alltjämt var gällande, och det slutliga utfallet av placeringen sålunda inte kunde bedömas, ansågs någon egentlig tvist inte föreligga mellan parterna och inte heller att försäkringstagaren lidit någon skada.

Att marknadsföra en försäkring, som skulle tecknas före ett årsskifte, då endast några dagar återstod av året har visserligen ansetts vara mindre välbetänkt men eftersom försäkringsavtalet alltjämt var gällande, och det slutliga utfallet av placeringen sålunda inte kunde bedömas, ansågs någon egentlig tvist inte föreligga mellan parterna och inte heller att försäkringstagaren lidit någon skada. Avgörande 1996-04-19; 95-5986

A tecknade i dagarna mellan jul och nyår 1993 genom Bankens förmedling en engelsk kapitalförsäkring värd 500 000 kr. Värdet av försäkringen hade sedermera sjunkit till omkring 420 000 kr.

A yrkade att försäkringen skulle annulleras och erlagda premier återbetalas till henne eller att värdet av försäkringen skulle bestämmas till minst 590 000 kr.

Banken bestred yrkandena och anförde dels att banken inte utlovat viss lägsta avkastning av placeringen, dels att den slutliga avkastningen av försäkringen inte gick att beräkna vid tiden för anmälan.

Nämndens bedömning:

A har i sin anmälan till nämnden anfört att hon i dagarna mellan jul och nyår 1993 kontaktades av en tjänsteman på Banken, vilken önskade förmedla den nu aktuella försäkringen. Hon tecknade försäkringen den 30 december 1993 vid ett personligt sammanträffade med tjänstemannen. Då Banken inte har bestritt A:s uppgifter i denna del, förutsätter nämnden att hennes beskrivning av händelseförloppet är korrekt.

En kapitalplacerare har att underrätta sig om, och att bära, den risk som är förenad med placeringen. Förmedlaren av en placering måste i sin tur anses ha en skyldighet att lämna ett fullgott beslutsunderlag till placeraren. Häri ligger att såväl vinstchanser som förlustrisker skall redovisas på ett objektivt och vederhäftigt sätt. Placeraren bör vidare lämnas skäligt rådrum att bedöma placeringen. Av det sagda följer att Bankens åtgärd att marknadsföra den ifrågavarande försäkringen, som skulle tecknas före utgången av år 1993, då endast några dagar återstod av året, måste anses som mindre välbetänkt. Då försäkringsavtalet emellertid alltjämt är gällande, och då det slutliga utfallet av placeringen sålunda inte kan bedömas, kan någon egentlig tvist inte sägas föreligga mellan parterna och A inte heller anses ha lidit någon skada. Hennes yrkande kan därför inte bifallas.