ARN 1995-6055

Fråga om en på trädgårdsmur anbringad vapensköld är att anse som byggnadstillbehör.

Fråga om en på trädgårdsmur anbringad vapensköld är att anse som byggnadstillbehör. Avgörande 1996-04-02; 95-6055

H hade som prydnad anbringat en vapensköld av svart metall på muren till sitt fritidshus. Sedan vapenskölden stulits yrkade H att Försäkringsbolaget skulle utge ersättning för densamma med 3 000 kr. H anförde att vapenskölden utgjorde byggnadstillbehör. Försäkringsbolaget bestred yrkandet och anförde att vapenskölden i egenskap av lös egendom inte var ersättningsbar ur försäkringen.

Nämndens bedömning.

Såvitt framkommit av utredningen har vapenskölden inte varit ursprungligen anbringad på fritidshuset, utan synes ha tillförts fastigheten vid en senare tidpunkt. Vapenskölden är ett föremål av sådan art att H vid en eventuell överlåtelse av fastigheten får antas komma att avlägsna densamma från byggnaden. På grund av det anförda och med beaktande jämväl av vad som i allmänhet brukar anses som tillbehör till byggnad finner nämnden att vapenskölden inte kan anses som ett sådant byggnadstillbehör som omfattas av försäkringen. H är därför inte berättigad till ersättning ur denna.