ARN 1996-0081

Konsumenttjänstlagen har inte ansetts tillämplig när arbete på elmätare utförts av elleverantör. Även fråga om utomobligatoriskt skadestånd.

Konsumenttjänstlagen har inte ansetts tillämplig när arbete på elmätare utförts av elleverantör. Även fråga om utomobligatoriskt skadestånd. Avgörande 1996-09-30; 96-0081

I november 1995 bytte bolaget ut en elmätare hos S. Samma dag gick S:s video sönder. S krävde i nämnden ersättning för reparationskostnaden och gjorde gällande att bolaget hade släppt på för hög spänning i elledningar.

Bolaget bestred yrkandet.

Nämndens bedömning:

S har gjort gällande att bolaget, vid byte av elmätare, av misstag har släppt på för hög spänning i elledningarna vilket medförde att en kondensator i hans videoapparat gick sönder. Bolaget har invänt bl.a. att ingen felkoppling gjordes vid elmätarbytet.

Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller vid avtal om tjänster som näringsidkaren utför åt konsumenter huvudsakligen för enskilt ändamål i fall då tjänsten avser t.ex. arbete på fast egendom.

Det framgår av punkt 4 i de allmänna bestämmelserna för kraft-leverans vid lågspänning El AB-L-86 att en elmätare är elleve-rantörens egendom. Eftersom arbetet således inte har utförs på S:s egendom är konsumenttjänstlagens regler inte tillämpliga i förevarande fall.

Den skada som har uppkommit beror inte på en inskränkning eller störning i elleveransen. Därför är inte heller punkt 19 i leveransvillkoren tillämpliga i detta fall. Detta gäller också villkoren i övrigt.

I detta läge aktualiseras skadeståndslagens (1975:404) regler. Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen skall var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan, om inte något annat följer av lagen. Det är den skadelidande som anses ha bevisbördan för att oaktsamhet föreligger. På den föreliggande utredningen anser nämnden inte att S har kunnat visa att bytet av elmätaren har orsakat skadan på videon. Vid sådant förhållande kan hans talan inte bifallas.