ARN 1996-0168

Fråga om konsument haft rätt att avbeställa ett avgassystem som tillverkats på beställning och som vid avbeställningen funnits att avhämta på postkontor.

Fråga om konsument haft rätt att avbeställa ett avgassystem som tillverkats på beställning och som vid avbeställningen funnits att avhämta på postkontor. Avgörande 1996-05-22; 96-0168

I slutet av juni 1995 beställde B hos bolaget ett rostfritt avgassystem till sin bil, en Mazda 323 av 1985 års modell. Avgas-systemet kom till hennes postkontor den 10 juli, men eftersom hon då inte hade några pengar lät hon det ligga kvar. Vid en trafikolycka den 12 juli blev hennes bil totalförstörd. Eftersom hon då inte hade någon användning för avgassystemet ringde hon till bolaget och ville returnera det. Bolaget vägrade, och hon lät därför avgassystemet gå i retur. B yrkade att bolaget skulle avskriva sitt krav på betalning för avgassystemet.

Bolaget bestred yrkandet och anförde följande. Eftersom avgas-systemet tillverkades speciellt för B och bolaget inte utan väsentlig förlust skulle kunna tillgodogöra sig det - avgas-systemet var rostfritt och ingen köper ett rostfritt avgassystem till en Mazda 323 av 1985 års modell - hade B inte rätt att avbeställa det. Dessutom är 37 § konsumentköplagen inte till-lämplig, eftersom avgassystemet hade avlämnats till B redan då det överlämnades till posten för transport till B.

Nämndens bedömning:

Enligt 37 § konsumentköplagen (KKL) har en köpare rätt att avbeställa en vara innan den har avlämnats. Något undantag från denna regel finns inte och köparen har således rätt att av- beställa varan även om den skulle ha tillverkats särskilt för honom (jfr Prop. 1989/90:89 s. 147). Det kan för övrigt påpekas att det aktuella avgassystemet inte kan anses ha tillverkats särskilt för B, eftersom det, såvitt framkommit, inte avvikit från andra rostfria avgassystem till den aktuella biltypen (se Prop. s. 82 ff). Enligt 6 § KKL är varan avlämnad när den har kommit i köparens besittning. Inte heller från denna regel finns något undantag och varan är därför aldrig, såsom vid köp som omfattas av köplagen, avlämnad redan innan köparen har fått den i sin besittning, t.ex. när den av säljaren har överlämnats till en s.k. självständig fraktförare. Med hänsyn till det sagda har B varken på grund av att avgas-systemet tillverkats särskilt för henne eller att det av bolaget överlämnats till posten för transport varit förhindrad att avbeställa det.

Frågan är då om avgassystemet kommit i B:s besittning - och hon därmed blivit förhindrad att avbeställa det - i och med att hon från posten erhållit en avi om att det finns att avhämta. Av konsumentköplagens förarbeten (Prop. s. 70) framgår bl.a. följande. "Frågan när en vara kan anses ha blivit omhändertagen av köparen får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. /.../ Har säljaren åtagit sig att transportera varan till köparen, är varan avlämnad när den har tagits om hand av köparen eller på annat sätt har överlämnats till denne. I dessa fall är det alltså inte nödvändigt att varan faktiskt har tagits om hand av köparen. Sålunda får en sak som har lagts i köparens brevlåda normalt anses ha kommit i köparens besittning även om han inte är hemma vid tillfället. Ett föremål som enligt överenskommelse med köparen har placerats på dennes villatomt får i regel också anses ha kommit i hans besittning. Däremot kan ett föremål som har placerats utanför dörren till en lägenhet i ett hyreshus knappast anses ha kommit i lägenhetsinnehavarens besittning förrän denne faktiskt har tagit hand om varan". Av de angivna exemplen framgår att det ställs ett relativt högt krav på att en vara skall ha kommit under köparens kontroll för att den skall anses ha kommit i hans besittning. Med hänsyn till detta och till att B, såvitt framgår av utredningen, inte har kunnat hämta avgassystemet utan en

motprestation i form av betalning anser nämnden att avgassystemet inte kan anses ha varit i hennes besittning då det befann sig på postkontoret. Hon har därmed varit berättigad att avbeställa det.

Att B, trots att hon fått en avi från posten, låtit bli att hämta avgassystemet kan inte medföra någon annan bedömning. Något undantag från regeln om avbeställning i 37 § KKL finns, som redan nämnts, inte. Köparen har således rätt att avbeställa så länge varan faktiskt inte har avlämnats, även om skälet till detta skulle vara att köparen är i dröjsmål med avhämtandet (se Prop. s 48. Jfr Prop. 1989/90:89 s. 72 och 108 angående 8 och 20 §§). Det kan för övrigt påpekas att B, då någon särskild tidpunkt då avhämtande skulle ske, såvitt framkommit, inte avtalats, inte kan anses ha kommit i dröjsmål med avhämtandet förrän i och med att posten återsände det icke avhämtade avgassystemet till bolaget.

Då B således avbeställt avgassystemet är bolaget berättigat till skadestånd enligt 41 § KKL. I avsaknad av närmare utredning om storleken av den skada bolaget drabbats av på grund av avbeställningen, men med hänsyn till att avgassystemet torde vara svårt för bolaget att sälja till fullt pris finner nämnden att skadeståndet skäligen kan bestämmas till 20 % av köpe-skillingen, 3 580 kr, eller 716 kr. Bolaget bör således nedsätta sin fordran på B till detta belopp.