ARN 1996-0724

Fråga om lösöre i uthus omfattades av försäkring; marknadsföringen av försäkring har ansetts vara vilseledande genom att vara ofullständig och svårbegriplig.

Fråga om lösöre i uthus omfattades av försäkring; marknadsföringen av försäkring har ansetts vara vilseledande genom att vara ofullständig och svårbegriplig. Avgörande 1996-06-06; 96-0724

B avsåg att genom P:s förmedling teckna försäkring för en villa utan lösöre och för två uthus med lösöre. Försäkringsgivare var Försäkringsbolaget. Vid ett inbrott i ett av uthusen tillgreps lösöre. Försäkringsbolaget avböjde att ersätta det stulna lösöret. B anmälde ärendet till nämnden och yrkade att Försäkringsbolaget skulle utge ersättning för det stulna lösöret.

Försäkringsbolaget, som bestred yrkandet, anförde att lösöret inte omfattades av försäkringen.

Nämndens bedömning.

Det är ostridigt att B besökte ett P:s kontor och tillsammans med en tjänsteman diskuterade sitt försäkringsbehov. Tjänstemannen har intygat att B önskade teckna försäkring för bl.a. en villa utan lösöre och två uthus med inventarier. Tjänstemannen har också uppgett att han och B ringde ett i broschyren angivet telefonnummer för att få ytterligare information om hur försäkringen skulle läggas upp. Efter ett tag började försäkringstiden att löpa.

I augusti 1995 tillgreps inventarier från ett av de två försäkrade uthusen. Bolaget har vägrat att ersätta den stulna egendomen med motivering att villaförsäkringen endast omfattar skador på byggnader och två uthus samt att B har saknat skydd för lösöre.

Det framgår av X:s informationsfolder att "X:s försäkringsprodukter är resultatet av ett samarbete mellan P och Försäkringsbolaget. Vi erbjuder enkla och prisvärda försäkringar som du lätt kan köpa på P. Försäkringsbolaget är försäkringsgivare."

Nämnden anser, dels på grund av den ovan citerade informationen och dels på grund av det sätt som tjänstemannen har uppträtt mot B, att tjänstemannen får, som ombud för försäkringsgivaren, anses ha träffat ett försäkringsavtal med B. Utredningen ger också stöd åt B:s påstående att försäkringsavtalet fått det innehåll och av den omfattning som B har gjort gällande. Försäkringsavtalet har bindande verkan för försäkringsgivaren. Detta betyder att inventarierna i uthusen får anses ha varit försäkrade och därför skall omfattas av försäkringen.

Vad gäller marknadsföring av den aktuella försäkringen vill nämnden påpeka följande.

I foldern uppges bl.a. följande under rubriken Villaförsäkring "Med X Villaförsäkring har du en bastrygghet om olyckan skulle vara framme", "Bastryggheten omfattar 3 delar: egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd". Under rubriken Bastrygghet uppges vidare att "Egendomsskyddet innebär att din villa är försäkrad mot de mest förekommande skadorna t.ex. stöld." Längre fram i broschyren uppges dock att "Med X Hemförsäkring kan du även skydda dina ägodelar. Som komplement till din X Villaförsäkring kan vi erbjuda dig en lika prisvärd X Hemförsäkring som försäkrar alla dina ägodelar, dvs möbler, mattor, tavlor, TV, smycken, stereo, kläder etc."

Av villkorsinformation framgår bl.a. att "Egendomsskydd gäller för de byggnader som anges i

försäkringsbeskedet...Du får ersättning vid stöld..."

Enligt nämndens mening kan läsaren lätt bibringas den uppfattningen att också lösöret omfattas av egendomsskyddet i villaförsäkringen eftersom det i flera sammanhang framhävs att ersättning lämnas vid stöld. Informationen som har lämnats i marknadsföringen får därför anses vilseledande genom att vara ofullständig och svårbegriplig. När fråga är om en ny produkt på marknaden anser nämnden att man kan ställa höga krav på att tydlig information lämnas om dess innehåll, speciellt när produkten, som i detta fall, markant skiljer sig från de produkter som redan existerar på marknaden.

Med hänvisning till det ovan skall alltså B:s talan bifallas.