ARN 1996-0966

Fråga om konsuments skadeståndsskyldighet vid avbeställning eller avbrytande av kurs; vid bedömningen av ersättningens storlek skall hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet

Fråga om konsuments skadeståndsskyldighet vid avbeställning eller avbrytande av kurs; vid bedömningen av ersättningens storlek skall hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet Avgörande 1996-10-22; 96-0966

P anmälde sig i december 1995 till en kurs anordnad av ett företag i Stockholm. Kursavgiften var 17 500 kr. Sedan han fått veta att en motsvarande kurs skulle komma att anordnas på hans hemort, avbeställde han kursen. Det var då bara några dagar kvar tills kursen skulle börja. Han yrkade att nämnden skulle fastställa hans rätt att avbeställa kursen, mot att han betalade 10 procent av kursavgiften i ersättning för skolans omkostnader.

Arrangören bestred yrkandet och anförde bl.a. att en långsiktig planering var en förutsättning för dess verksamhet och att en uppsägning fick stora konsekvenser för arrangören.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Såsom nämnden funnit i flera liknande ärenden tidigare bör konsumenten tillerkännas en generell rätt att avbeställa eller avbryta en kurs mot att näringsidkaren ges rätt att få skälig ersättning för sina kostnader för administration och annat i anledning av deltagarens anmälan och faktiska utnyttjande av kursen (Jfr 37 och 41 §§konsumentköplagen och 42 § konsumenttjänstlagen). Av arrangören uppställt villkor att kursanmälan skall vara bindande på så sätt att hela eller viss angiven del av kursavgiften trots avbeställning alltid skall tillfalla näringsidkaren har således lämnats utan avseende. Det kan noteras att varken konsumentköplag eller konsumenttjänstlag formellt sett är tillämpliga när det gäller köp av kurser eller annan utbildning. De regler som finns i nämnda lagar bör dock anses analogivis tillämpliga även för sådan verksamhet.

Enligt den praxis nämnden utvecklat har näringsidkaren rätt till full ersättning för den del av kursen som redan har utnyttjats när avbeställning sker samt därutöver, såvida han inte visar att kostnaden är större, en ersättning om tio procent av den del av kursavgiften som kan hänföras till kvarstående del av kursen. Nämnden vill emellertid nu ifrågasätta om inte denna praxis blivit väl schabloniserad. Det kan i många fall finnas skäl att -beroende på omständigheterna i det enskilda fallet - göra en mer nyanserad bedömning.

Vad som bör vägas in kan exempelvis vara hur individualiserad kursen är, hur stort antalet deltagare är, vid vilken tidpunkt avbeställning sker, möjligheten för den som anmäler sig att i förväg kunna överblicka och bedöma kursen, kursavgiftens storlek samt arrangörens möjlighet att sätta in annan på den lediga platsen osv. Vidare kan sägas att kursarrangören rimligen, som en affärsrisk, bör räkna med att någon eller några deltagare i varje kurs kan komma att vilja avbryta denna.

I förevarande ärende kan konstateras att P inte alls tagit del av kursen. Avbeställningen har emellertid skett endast några dagar innan kursen skulle starta. Kursavgiften har varit förhållandevis hög, 17 500 kr för aktuellt kursavsnitt. Enligt skolans anmälningsvillkor erhåller ett antal elever reservplats. Detta villkor torde ha tillkommit för att skolan vid ett avhopp innan kursstart skall ha möjlighet att låta annan elev delta i utbildningen. Sammantaget finner

nämnden att P:s yrkande bör bifallas på så sätt att han anses ha haft rätt att avbeställa kursen mot att han ersätter skolan med skäliga ansedda 4 375 kr.