ARN 1996-0976

Fråga om reklamationsfristens beräkning när omleverans skett av en felaktig vara (23 § konsumentköplagen).

Fråga om reklamationsfristens beräkning när omleverans skett av en felaktig vara ( 23 § konsumentköplagen ). Avgörande 1996-07-01; 96-0976

S köpte en tvättmaskin i juli 1992 för 5 490 kr. I november 1993 smälte ytterplasten på luckan på grund av överhettning. S fick därför en ny tvättmaskin. I maj 1995 uppstod samma fel på den nya tvättmaskinen. S yrkade hävning av köpet.

Bolaget bestred yrkandet och anförde att garantitiden, som enligt bolaget började löpa vid inköpet av den första maskinen, gått ut.

NÄMNDENS BEDÖMNING

Enligt 23 § konsumentköplagen (1990:932) skall en köpare reklamera felet inom två år från det att han tagit emot varan om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Enligt lagens förarbeten (se proposition 1989/90 s. 123) bör den tvååriga reklamationsfristen ges en analog tillämpning på så sätt att anmärkningar kan göras inom två år från avhjälpandet eller omleveransen, dock under förutsättning att den utbytta eller reparerade varan har samma fel som den ursprungliga varan.

Av den nu föreliggande utredningen framgår att både den gamla maskinen och utbytesmaskinen drabbades av överhettning. Med hänsyn härtill finner nämnden att den tvååriga reklamationsfristen äger tillämpning även på utbytesmaskinen. Nämnden anser att det uppkomna felet är väsentligt vilket berättigar S till att häva köpet. I ärendet har dock framkommit att S har använt maskinen i närmare tre år utan några längre avbrott. Vid en återgång av köpet är S därför skyldig att betala för den nytta S har haft av maskinen. Med hänsyn till vad en dylik maskins normala livslängd är, anser nämnden att nyttoavdraget skäligen bör bestämmas till 2 700 kr.