ARN 1996-1098

Fråga om tidpunkten för övergången av risken för varan på köparen (8 § konsumentköplagen). Även fråga om utomobligatoriskt skadestånd.

Fråga om tidpunkten för övergången av risken för varan på köparen ( 8 § konsumentköplagen ). Även fråga om utomobligatoriskt skadestånd. Avgörande 1996-11-07; 96-1098

På hösten 1995 köpte R ett kök av säljaren V som i sin tur beställde köket av tillverkaren S. S gav bilspeditören B i uppdrag att leverera köket till R. Vid leveransen lossade R:s bror köket med hjälp av en traktor med lastgafflar. Pallen med köksinredningen välte och 15 köksskåp skadades. R krävde i nämnden ersättning för de förstörda skåpen med 8 516 kr.

Säljaren V bestred bifall till yrkandet och anförde bl.a. att bolaget vare sig hade lastat, levererat eller lossat varorna.

Tillverkaren S bestred yrkandet och menade att vare sig bolaget eller bilspeditören kunde hållas ansvariga för det inträffade eftersom godsmottagaren själv hade lossat lasten. S gjorde också gällande att bolaget inte hade sålt varan direkt till R.

Nämndens bedömning:

I ärendet är följande att anse som utrett. R har köpt ett kök av V. Detta företag har i sin tur köpt köket av S, som gett B i uppdrag att leverera till R. - I samband med leveransen togs godset emot av R:s bror. Denne lossade godset från B:s lastbil med hjälp av en R tillhörig traktor med lastgafflar. Sedan pallen med godset lämnat lastbilen, välte pallen. Härvid skadades 15 köksskåp.

Nämnden konstaterar att, såvitt utredningen ger vid handen, köpavtal har träffats mellan R och V; däremot föreligger inte något avtalsförhållande mellan R och S eller mellan R och B. Ärendet skall därför bedömas med utgångspunkt från gällande köprättsliga regler i relationen mellan R och V.

Enligt 8 § första och andra stycket konsumentköplagen (1990:932) gäller följande. Om köparen bär risken för varan är han skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas.

Utredningen ger inte vid handen att - som R hävdat i ärendet - föraren av B:s lastbil haft skäl att ingripa vid lossningstillfället. Vid denna bedömning hade risken för varan gått över på R, sedan dennes bror påbörjat lossningen därav. V kan därför inte hållas ansvarig för att varan skadats.

Någon grund för att B - utanför avtalsförhållande - skulle bära ansvar för det inträffade finner nämnden heller inte föreligga.

R:s talan skall således inte bifallas.