ARN 1996-2809

Fråga om storleken på skadestånd en konsument skall betala vid avbeställning av en päls; hänsyn har tagits till omständigheterna i det enskilda fallet.

Fråga om storleken på skadestånd en konsument skall betala vid avbeställning av en päls; hänsyn har tagits till omständigheterna i det enskilda fallet. Avgörande 1996-11-11; 96-2809

Den 23 februari 1996 bestämde sig G för att köpa en sjubbpäls för 18 900 kr. Pälsen skulle läggas upp, vilket ingick i priset. Pälsen var klar för avhämtning den 27 februari 1996. På grund av sjukdom kunde G inte hämta pälsen då. Hon fick sedermera bekymmer med sin ekonomi och avbeställde därför pälsen. Av en konsumentvägledare fick hon veta att ett belopp motsvarande 10 % av köpesumman kunde anses som skälig ersättning till säljaren. Hon betalade därför 1 890 kr till företaget, som dock krävde 6 985 kr. G yrkade att nämnden skulle fastställa ersättningen till 1 890 kr.

Företaget bestred yrkandet och vidhöll att skadeståndet skulle bestämmas till 6 985 kr. Företagat anförde bl.a. att företaget haft kostnader för att korta av och, efter avbeställningen, förlänga pälsen samt att pälsar är mode- och färskvaror som måste omsättas under säsongen.

Nämndens bedömning:

Enligt 37 § konsumentköplagen har köparen rätt att avbeställa en vara innan den avlämnats. Säljaren har i sådant fall rätt till skadestånd. I 41 § konsumentköplagen stadgas att säljaren har rätt till ersättning för 1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt, 2. särskilda kostnader till följd av avbeställningen, samt 3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

Vid bedömningen av vilken ersättning företaget bör vara berättigad till konstaterar nämnden inledningsvis att G bör ersätta företaget för de kostnader företaget haft för att ändra pälsen - dels för att passa G, dels för att försöka återställa den i ursprungligt skick. Nämnden, som konstaterar att avbeställningen gjordes i slutet av mars 1996, tar också hänsyn till den korta säsong som står branschen till buds och även till modets växlingar. Enligt nämndens mening är emellertid den ersättning som företaget begärt alltför hög. Nämnden finner det skäligt att företaget sätter ner sitt krav till 4 500 kr. Från detta belopp skall avräknas vad G redan betalat - enligt uppgift 1 890 kr. Hon bör alltså betala ytterligare 2 610 kr till företaget.