ARN 1996-2925

Fråga om rätt för ett försäkringsbolag att bestämma hur en skada skall regleras.

Fråga om rätt för ett försäkringsbolag att bestämma hur en skada skall regleras. Avgörande 1996-11-19; 96-2925

P:s mobiltelefon stals under en resa. Vid skaderegleringen uppkom tvist mellan P och hans försäkringsbolag om hur mobiltelefonen skulle ersättas.

P yrkade att försäkringsbolaget skulle utge ersättning för mobiltelefonen med 2 700 kr minus självrisk samt att han skulle få bibehålla sitt tidigare abonnemang och telefonnummer.

Försäkringsbolaget, som erbjudit P att, med bibehållande av sitt tidigare abonnemang och telefonnummer, få återköpa en identisk mobiltelefon för 1 000 kr minus självrisk, bestred yrkandet.

Nämndens bedömning:

Av försäkringsvillkoren framgår att Försäkringsbolaget får bestämma hur en skada skall regleras. Vid förlust av mobiltelefon bör emellertid skadan regleras på ett sådant sätt att försäkringstagaren bereds möjlighet att, om han så önskar, behålla det abonnemang och det telefonnummer som han var innehavare av då skadan inträffade. Av utredningen framgår att P har erbjudits att återköpa en exakt likadan mobiltelefon som den han förlorat samt att han därvid skulle ha kunnat behålla sitt abonnemang och telefonnummer. Härigenom får Försäkringsbolaget anses ha reglerat skadan i enlighet med försäkringsvillkoren. P:s yrkande kan därför inte bifallas.