ARN 1996-4145

En fastighetsmäklares ansvarsförsäkring har inte ansetts omfatta fastighetsmäklarens ansvar för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

En fastighetsmäklares ansvarsförsäkring har inte ansetts omfatta fastighetsmäklarens ansvar för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Avgörande 1996-11-12; 96-4145

En fastighetsmäklare, som åtagit sig att genomföra en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, garanterade att hans ombildningsmetod, "4 stegsmetoden", innebar att någon reavinstskatt inte skulle utgå vid senare försäljning av bostadsrätterna. För hyresgästerna var denna fråga i särklass viktigast inför ställningstagandet om man ville vara vara med om ombildningen eller ej.

Efter ombildningen sålde flera av bostadrättshavarna, däribland makarna N, sina bostadsrätter i förvissning om att någon reavinstskatt inte skulle utgå. Efter några år blev de emellertid eftertaxerade med höga belopp. Om makarna N hade varit medvetna om konsekvenserna, hade de väntat med försäljningen något eller några år i avvaktan på ett gynnsammare skatteläge.

Makarna N yrkade hos nämnden skadestånd ur fastighetsmäklarens ansvarsförsäkring. Som grund för yrkandet anfördes att fastighetsmäklaren förfarit grovt vårdslöst i sin yrkesverksamhet.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och anförde att försäkringen inte gällde eftersom något förmedlingsuppdrag inte lämnats.

NÄMNDENS BEDÖMNING

Av försäkringsvillkoren, punkt 1.1. Försäkrad person och försäkrad verksamhet, framgår att försäkringen gäller för försäkringstagaren (försäkrad) och avser dennes yrkesmässiga förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter och hyresrätter.

Av utredningen i ärendet framgår att det inte finns något förmedlingsuppdrag i detta fall. Tvisten gäller fastighets- mäklarens ansvar för ombildningen till bostadsrätt. Nämnden konstaterar att - eftersom förmedlingsuppdrag saknas - tvisten faller utanför försäkringens tillämplighetsområde. På grund härav kan makarna N:s yrkande om skadestånd ur fastighetsmäklarens ansvarsförsäkring inte bifallas.