ARN 1996-4185

En felaktigt uppgift om antalet tidigare ägare av en försåld bil har ansetts ge rätt till prisavdrag; även fråga om konsumentköplagens tillämpning (1 § konsumentköplagen).

En felaktigt uppgift om antalet tidigare ägare av en försåld bil har ansetts ge rätt till prisavdrag; även fråga om konsumentköplagens tillämpning ( 1 § konsumentköplagen ). Avgörande 1996-11-19; 96-4185

S köpte den 11 mars 1996 en Mercedes Benz 300 SL, 1988 års modell, av bolaget för 255 000 kr. Vid köpte utlovade säljaren att bilen endast hade haft en tidigare ägare. Efter köpet kontaktade han bilregistret, som uppgav att bilen hade haft tretton ägare. S anförde att det stora antalet tidigare ägare påverkade bilens värde negativt och yrkade prisavdrag med 50 000 kr.

Bolaget bestred yrkandet och anförde att bilen hade sålts privat av en av bolagets anställda.

Nämndens bedömning:

Enligt 1 § 2 st konsumentköplagen (1990:932) gäller lagen även i fall då säljaren inte är en näringsidkare om köpet förmedlats för säljaren av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.

Av utredningen framgår att köpet gjordes upp i bolagets lokaler. Vidare framgår att bolagets kontraktsformulär användes samt att det undertecknades av en av bolagets försäljare. På grund härav finner nämnden att bolaget får anses ha haft uppdrag att för bilägarens räkning sälja bilen. Utredningen ger vidare för handen att bilköpet förmedlats av bolaget i dess yrkesmässiga verksamhet. Därigenom har bolaget i egenskap av förmedlare tillsammans med säljaren ett köprättsligt ansvar gentemot S. Ansvaret är solidariskt.

I ärendet är det ostridigt att försäljaren uppgav att bilen endast hade haft en tidigare ägare. Av bilregistrets utdrag fram-går emellertid att bilen har haft tretton ägare. Trots att vissa ägare har haft bilen endast en kortare tid finner nämnden att den stora avvikelsen beträffande antalet tidigare ägare utgör ett köprättsligt fel. Vid sådant förhållande är köparen berättigad till ett prisavdrag som svarar mot felet. Nämnden anser däremot att felet inte är av så pass väsentlig betydelse att det berättigar S till att häva köpet. I avsaknad av vidare utredning finner nämnden att prisavdraget skäligen bör bestämmas till 10 000 kr. Nämnden rekommenderar således bolaget att genast betala 10 000 kr till S.