ARN 1997-2554

Fråga om rätt för energibolag att i efterhand reglera en felaktigt debiterad avgift.

Fråga om rätt för energibolag att i efterhand reglera en felaktigt debiterad avgift. Avgörande 1998-03-25; 1997-2554

L blev i efterhand debiterad med 7 262 kr för elleverans. Energibolaget motiverade efterdebiteringen med att räkneverket till L:s elmätare varit trasigt och att L:s elförbrukning därför blivit felaktigt registrerad. L yrkade hos nämnden betalningsbefrielse och ifrågasatte riktigheten i den av bolaget uppskattade förbrukningen.

Energibolaget bestred yrkandet och gjorde gällande att efterdebiteringen gjorts i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el till konsument, som är tillämpliga i detta fall, har energibolaget i vissa situationer rätt att i efterhand reglera en felaktigt debiterad avgift (se punkterna 3.4 och 3.7 i villkoren). För att en sådan efterdebitering skall få ske bör det emellertid krävas att konsumenten underrättas om orsaken till denna, att beräkningsgrunden för efterdebiteringen klart anges och att konsumenten ges skäligt rådrum för att bemöta kravet.

Bolaget har i detta fall gjort gällande att ett fel har uppstått på räkneverket till L:s elmätare. L har ifrågasatt bolagets påstående. Vid sådant förhållande har energibolaget bevisbördan för påståendet. Bolaget har också att styrka att efterdebiteringen är avtalsenlig.

Elmätaren med dess räkneverk tillhör energibolaget. Bolaget har alltså ansvaret för att apparaturen fungerar. Det har inte skett någon närmare undersökning av det räkneverk som bolaget bytte ut hos L. De skillnader som enerigibolaget har hävdat föreligga mellan dag- och nattförbrukning under de tider som har jämförts är visserligen anmärkningsvärt stora. Den förbrukningskontroll som har gjorts efter bytet av räkneverk har emellertid bara fortgått under en begränsad tid.

Mot bakgrund av det anförda finner nämnden att energibolaget inte har gjort sannolikt att bolaget har fog för sitt krav mot L på ytterligare ersättning för elförbrukning, ett krav som numera av okänd anledning har satts ned till 2 989 kr. Nämnden anser därför att bolaget bör frånfalla kravet.