ARN 1997-3117

Att en uppgift i bilregistret om en bils årsmodell ändrats genom AB Svenska Bilprovning och Vägverkets försorg har inte i sig ansetts innebära att bilen skall anses felaktig i köprättslig mening.

Att en uppgift i bilregistret om en bils årsmodell ändrats genom AB Svenska Bilprovning och Vägverkets försorg har inte i sig ansetts innebära att bilen skall anses felaktig i köprättslig mening. Avgörande 1998-06-26; 1997-3117

I februari 1997 köpte A en begagnad bil. Bilen, som hade privatimporterats till Sverige, angavs vara av 1992 års modell. I maj 1997 fick A ett brev från AB Svensk Bilprovning, som meddelade att bilens årsmodell på grund av problem med registreringen, orsakade av att en bils årsmodell fastställs på olika sätt i olika europeiska länder, rätteligen borde vara 1991 och att man i samråd med Vägverket beslutat att uppgifterna i bilregistret skulle komma att ändras i enlighet med detta. A yrkade prisavdrag med 15 000 kr.

Säljbolaget bestred yrkandet och anförde som grund för bestridandet att bilen vid leveransen var registrerad som varande av 1992 års modell och att bolaget inte var ansvarigt för registreringen och den senare gjorda ändringen av denna.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Justitiekanslern har i beslut den 5 februari 1998 inte kunnat finna att det i något hänseende förekommit fel eller någon försummelse som kan grunda skadeståndsskyldighet för staten med anledning av att ny årsmodell fastställts för ett fordon på det sätt som skett i det aktuella fallet.

Nämndens bedömning sker uteslutande från köprättslig utgångspunkt.

Enligt nämndens mening kan en ”årsmodell”, i den mening begreppet har på den svenska bilmarknaden, inte anses vara en egenskap som varje bil har från början utan istället en egenskap den får genom att den registreras såsom varande av en viss årsmodell. Att tala om ”årsmodell” som ett begrepp skilt från ”registrerad årsmodell” är inte befogat. Då den aktuella bilen vid tidpunkten för köpet var registrerad som varande av 1992 års modell har således inte vid tidpunkten för köpet avvikit från vad som följt av avtalet mellan parterna och därmed inte heller varit behäftad med fel på grund av en sådan avvikelse (se 16 § 1 st. och 3 st. 1 p. konsumentköplagen, KKL).

Emellertid kan, enligt 16 § 3 st. 2 p. KKL, en vara även anses vara behäftad med fel om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

I det aktuella fallet har inget framkommit som tyder på att AB Svensk Bilprovnings och Vägverkets planer på att ändra vissa bilars årsmodell kommit till allmän kännedom förrän i och med att AB Svensk Bilprovning i maj 1997 meddelade de berörda bilägarna om den planerade ändringen. Med hänsyn till detta och till att inte heller något framkommit som tyder på att just säljbolaget vid tidpunkten för köpet kände till den planerade förändringen, eller som kan anses innebära att bolaget bort känna till denna, kan bilen inte heller i denna mening anses ha varit behäftad med fel.

Med hänsyn till detta och till vad som sagts ovan kan A:s yrkande inte bifallas.

----------

En ledamot var skiljaktig och anförde följande:

Enligt 19 § första stycket konsumentköplagen föreligger det ett fel på en vara om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.

Av förarbetena till nämnda paragraf framgår att ansvaret inte förutsätter vållande hos säljaren. Varan kan anses felaktig, även om säljaren inte visste eller ens borde ha känt till att en uppgift som han har lämnat var oriktig. Det spelar heller ingen roll om hans avsikt var att vilseleda köparen eller ej.

Då bilen marknadsfördes som en bil varande av årsmodell 1992 och då detta måste anses ha inverkat på köpet måste säljaren ha ansvar för den lämnade uppgiften enligt 19 § första stycket konsumentköplagen. A:s yrkande ska därför bifallas.