ARN 1997-4088

En bank som utan kontohavarens medgivande tagit ut pengar som av misstag satts in på kontot har ansetts skyldig att betala tillbaka beloppet.

En bank som utan kontohavarens medgivande tagit ut pengar som av misstag satts in på kontot har ansetts skyldig att betala tillbaka beloppet. Avgörande 1998-01-21; 1997-4088

Under den tid B och K var sambor hade K dispositionsrätt över B:s konto i X-banken på vilket bl.a. deras respektive löner sattes in. När de separerade i början av år 1997 togs K:s dispositionsrätt över kontot bort och han öppnade i stället ett eget konto i Xbanken. I maj 1997 upptäckte K att hans lön för mars och april av misstag, begånget av K:s arbetsgivare eller av arbetsgivarens bank, satts in på B:s konto. K påtalade misstaget för X-banken som, utan att först underrätta B, för att korrigera misstaget tog ut pengarna från B:s konto. B yrkade hos nämnden att X-banken skulle betala tillbaka vad den utan hennes medgivande tagit ut, 19 000 kr jämte ränta och därutöver ersätta henne för en del kostnader. Som grund för sin talan angav B att K hade en skuld till henne som enligt överenskommelse skulle regleras genom månatliga återbetalningar och att hon utgått från att de insatta beloppen avsåg den överenskomna återbetalningen av skulden.

X-banken bestred yrkandet. X-banken medgav att man hade frångått sin rutin att underrätta den som av misstag fått pengar insatta på sitt konto innan man korrigerade misstaget. X-banken gjorde dock gällande att B inte hade drabbats av någon skada eftersom hon inte haft rätt att disponera de felaktigt insatta beloppen. De insatta medlen hade aldrig blivit B:s egendom. Återtagandet av de felaktigt insatta beloppen skedde under brådska eftersom K befann sig i en akut ekonomisk situation.

Nämnden gjorde följande bedömning:

B har som grund för sin talan anfört att X-banken inte haft rätt att utan hennes medgivande från hennes konto ta ut 19 000 kr. X-banken har invänt att den genom transaktionen korrigerade ett misstag som begåtts genom att K:s lön felaktigt satts in på B:s konto. Ärendet rör alltså frågan om X-banken haft rätt att under dessa förhållanden ta ut pengarna från B:s konto.

Nämnden konstaterar att det är en annan bank än X-banken som fört över pengarna till B:s konto i X-banken. Oavsett om den andra banken eller någon annan betalat pengarna till B:s konto av misstag finner nämnden att X-banken inte utan B:s samtycke haft rätt att ta ut de pengar som hon således mottagit. X-banken bör därför till B betala tillbaka dels det yrkade kapitalbeloppet, 19 000 kr, dels den ränta hon skulle ha fått om pengarna stått inne på kontot från den 7 maj 1997 till dess betalning sker. X-banken bör också ersätta henne för räntan på hennes checkkredit. Mot beloppet, 500 kr, har X-banken inte haft någon erinran. X-banken bör slutligen, i enlighet med sitt medgivande, ersätta B avseende en påminnelseavgift om 75 kr.

När det gäller B:s yrkande om ersättning för uppläggning av ny kredit i en annan bank, för ombudsarvode samt för eget arbete finner nämnden att dessa inte kan bifallas.

Nämnden konstaterar avslutningsvis att det inte är aktuellt för nämnden att vare sig uttala sig i frågan om något misstag begåtts av den andra banken eller någon annan

eller att uttala sig i frågan om B i förhållande till någon av dessa eller till K är berättigad att behålla pengarna.