ARN 1997-4146

En bilköpare som vid leveransen blivit besviken över bilens färgnyans har inte ansetts berättigad att häva köpet - fel har inte ansetts föreligga i köprättslig mening (16 § 3 st. 2 p. samt 19 § 1 st. konsumentköplagen).

En bilköpare som vid leveransen blivit besviken över bilens färgnyans har inte ansetts berättigad att häva köpet - fel har inte ansetts föreligga i köprättslig mening ( 16 § 3 st. 2 p. samt 19 § 1 st. konsumentköplagen ). Avgörande 1998-01-27; 1997-4146

G, som ägde en bil i färgen ”Novasvart”, avtalade med bolaget om köp av en ny bil av samma märke i färgen ”Novasvart metallic”. Då den nya bilen levererades tyckte han emellertid att den inte – som hans gamla bil – såg svart, utan snarare grå, ut. Hans uppfattning att bilen var grå styrktes av att den i registreringsbeviset angavs vara mörkgrå. Han menade att färgprovet i den broschyr han före köpet tagit del av inte återgav bilens verkliga färg och att försäljaren borde ha upplyst honom om att färgen ”Novasvart metallic” i själva verket var grå. Han yrkade hävning av köpet.

Bolaget bestred yrkandet och anförde bl.a. att bilen hade den färg G beställt och att den därför inte kunde anses som felaktig.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår att bilen levererades i den beställda färgen, ”Novasvart metallic”. Nämnden finner genom parternas uppgifter och den åberopade bevisningen – främst fotografier och färgprov – vidare utrett att denna färg är något ”gråare” än en rent svart färg, även om intrycket av färgen varierar med belysningen. Frågan är då om bolaget före köpet borde ha upplyst G om att ”Novasvart metallic” kanske inte uppfattas som helt svart och om bilen, då detta inte skett, kan anses felaktig på sådant sätt som avses i konsumentköplagen (1990:932).

Enligt 16 § 3 st. 2 p. konsumentköplagen skall en vara anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper som han kände till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Fel på en vara föreligger även enligt 19 § 1 st. konsumentköplagen om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter som lämnats före köpet vid marknadsföringen och som kan antas ha inverkat på köpet.

Nämnden konstaterar att G uppgivit att han inte skulle ha köpt bilen om han fått se dess färg och att säljarens underlåtenhet att upplysa honom om nyansskillnaden mellan rent svart och ”Novasvart metallic” således har inverkat på köpet.

Som nämnden inledningsvis konstaterat är färgen ”Novasvart metallic” något ”gråare” än en rent svart färg. Enligt nämndens mening är det emellertid oundvikligt att en svart metallic färg, i vart fall vid vissa belysningar, framstår som något ”gråare” än en icke-metallic svart färg och att detta bör vara allmänt känt. Nämnden anser därför att nyansskillnaden mellan svart och svartmetallic inte är en sådan egenskap hos en bil som en köpare med fog bör kunna räkna med att bli särskilt upplyst om. Istället borde G, som uppenbarligen fäst stor vikt vid bilens exakta färg, ha efterfrågat närmare information om denna. Detta har han såvitt framgår av utredningen inte gjort.

När det sedan gäller de uppgifter som lämnats vid marknadsföringen före köpet finner nämnden, såsom G har gjort gällande, att det färgprov som finns i den broschyr han fick före köpet inte på ett verklighetstroget sätt återger färgen ”Novasvart metallic”. Nämnden konstaterar att det emellertid anges i broschyren att de tryckta färgproverna inte kan återge de rätta färgerna exakt.

Nämnden anser, på grund av vad som nu redovisats, att bilen inte kan anses som felaktig i köprättslig mening. Att den i bilregistret registrerade färgen angivits som ”mörkgrå” föranleder ingen annan bedömning. Nämnden finner således att G:s yrkande skall avslås.