ARN 1997-4525

Branschpraxis har inte ansetts kunna begränsa konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen.

Branschpraxis har inte ansetts kunna begränsa konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen . Avgörande 1998-02-13; 1997-4525

T, som hade lånat en bil av ett företag, köpte i augusti 1997 nya, regummerade däck till den. Efter åtta dagar lossnade slitbanan från ett av däcken under färd. Den lösa slitbanan orsakade skador på bilen. T yrkade att säljbolaget skulle svara för kostnaderna för att reparera bilen.

Bolaget bestred yrkandet och anförde dels att det inte var T som drabbats av skada eftersom han lånat bilen, dels att följdskador enligt däckbranschpraxis inte ersätts.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår att T köpt de aktuella däcken av bolaget i egenskap av konsument, även om han lånat bilen på vilken de monterades av en näringsidkare. Köpet omfattas således av konsumentköplagen (KKL). Vidare framgår av utredningen att ett av däcken varit behäftat med fel och att detta orsakat skador på bilen.

Enligt 30 § KKL gäller då att köparen har rätt till den ersättning han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Konsumentköplagens bestämmelser är tvingande på så sätt att det inte är möjligt att avtala bort lagens bestämmelser till nackdel för en köpare (3 § KKL). Att det inte ens genom avtal går att begränsa köparens rättigheter enligt lagen innebär naturligtvis att det än mindre går att begränsa dessa genom en branschpraxis.

Nämnden finner inte att bolaget förmått visa att sådana omständigheter som anges i 30 § KKL förelegat. Bolaget är därmed gentemot T ansvarigt för skadorna på bilen. När det så gäller frågan om skadorna orsakat T en förlust finner nämnden inte skäl att ifrågasätta T:s uppgift att han är ansvarig gentemot bilens ägare för skador som uppkommer på den och att han genom det inträffade således åsamkats en skada motsvarande kostnaden för att åtgärda skadorna på bilen. Bolaget bör därför svara för att skadorna åtgärdas utan kostnad för T.