ARN 1997-5016

Fråga om en felaktig uppgift om antalet tidigare ägare av en försåld bil berättigat köparen till ett prisavdrag (jfr nämndens avgörande 1996-11-19; 1996-4185).

Fråga om en felaktig uppgift om antalet tidigare ägare av en försåld bil berättigat köparen till ett prisavdrag (jfr nämndens avgörande 1996-11-19; 1996-4185). Avgörande 1998-03-11; 1997-5016

I augusti 1997 köpte A en BMW 320i av 1991 års modell av bolaget för 129 000 kr. Bilens mätarställning var 16 000 mil. Vid köpet uppgav försäljaren – eftersom A tvekade inför den relativt höga mätarställningen – att bilen endast hade haft en ägare. Senare upptäckte A emellertid att bilen haft nio ägare före honom. Han yrkade prisavdrag med 5 000 kr.

Bolaget bestred yrkandet och anförde att bilen inte haft så många brukare som antalet registrerade ägare gav vid handen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av A:s uppgifter, som i denna del inte har motsagts av bolaget, framgår att man från bolaget vid köpet uppgav att bilen endast haft en ägare. Nämnden konstaterar att uppgiften om antalet ägare får anses bindande för bolaget och att en avvikelse av betydelse från vad som således utlovats skulle innebära att bilen får anses behäftad med fel. Med hänsyn till antalet registrerade tidigare ägare (nio) och mot bakgrund av vad som av utredningen framgår angående bilens tidigare ägar- och brukarförhållanden (tre ägare men endast en brukare sedan 1994) – även antalet brukare får anses vara av betydelse vid bedömningen – finner nämnden emellertid att den i detta ärende aktuella avvikelsen inte kan anses innebära att bilen är behäftad med fel. A:s yrkande kan därför inte bifallas.