ARN 1997-5174

En researrangör har ansetts ha bevisbördan för att resenären vid beställningen av resan lämnat oriktiga uppgifter som fått till följd att researrangören inte kunnat uppfylla avtalet.

En researrangör har ansetts ha bevisbördan för att resenären vid beställningen av resan lämnat oriktiga uppgifter som fått till följd att researrangören inte kunnat uppfylla avtalet. Avgörande 1998-03-05; 1997-5174

J bokade en tvåveckors paketresa till Sardinien i augusti 1997 för sig, sin hustru och sina två barn (6 och 3 år). Resan kostade totalt 15 782 kr. Vid bokningen uppgav J att förutsättningen för bokningen var att J:s båda flickor skulle få delta i barnklubben på hotellet. J var medveten om arrangörens krav för deltagande i klubben; barnen måste vara mellan 4 och 11 år. Den yngsta dottern, Anna, skulle fylla 4 år först några månader senare. Säljaren uppgav att detta inte skulle vara något hinder för deltagande i klubben. Avgift för deltagande i barnklubben betalades för båda barnen. På resmålet blev Anna nekad att delta i klubbverksamheten eftersom hon inte fyllt fyra år. J yrkande hos nämnden återbetalning av hela resans pris.

Researrangören betalade efter J:s hemkomst ut 1 140 kr motsvarande 53 % av resekostnaden för Anna samt ersättning för vad J betalat för hennes deltagande i barnklubben, 255 kr. Ytterligare krav bestreds. Bolaget gjorde gällande att J vid bokningstillfället sannolikt inte varit helt tydlig om Anna ålder samt att J borde ha reagerat på att det i resebeviset felaktigt angavs att det yngsta barnet var 4 år.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av i ärendet ingivet resebevis framgår att ett avtal har träffats om deltagande i barnklubben för J:s båda döttrar. Detta avtal har blivit bindande i och med att anmälningsavgiften har erlagts. För att researrangören inte ska vara bundet av avtalet krävs det att bolaget visar att J i samband med bokningen skulle ha lämnat en felaktig uppgift om Annas ålder. Detta har bolaget inte kunnat visa. Eftersom Anna inte har fått delta i klubben föreligger ett avtalsbrott. Arrangören bör utge prisavdrag för att Anna inte har fått vara med i klubben och för att hela familjens vistelse därigenom har blivit sämre än de haft anledning förutsätta. Skäligt avdrag finner nämnden vara 3 000 kr utöver återbetalning av avgiften för klubben 255 kr.