ARN 1997-5302

Otydlig information om daghems- respektive fritidshemstaxor har medfört att en kommun inte ansetts berättigad till betalning enligt den högsta taxan.

Otydlig information om daghems- respektive fritidshemstaxor har medfört att en kommun inte ansetts berättigad till betalning enligt den högsta taxan. Avgörande 1998-05-08; 1997-5302

J hade sitt barn på ett kommunalt daghem. I juni 1997 sa han upp daghemsplatsen eftersom barnet skulle börja i skolans fritidsverksamhet den 4 augusti. J erhöll senare en faktura från kommunen avseende daghemsavgift för halva augusti 1997. J ansåg att debiteringen var felaktig och yrkade återbetalning av de 386 kr som skilde mellan taxorna för daghem respektive fritidshem för 13 dagar i augusti 1997.

Kommunen bestred yrkandet. Barnen börjar inte i skolan förrän i mitten av augusti och räknas inte som skolbarn förrän dess. De barn som börjar i fritidsverksamheten före skolstarten debiteras samma taxa som daghemsbarn. Denna taxa är högre än den taxa som gäller för fritidsverksamheten.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av handlingarna i ärendet framgår att J sade upp sitt barn från barnomsorg på daghem per den 5 juli 1997 samt att barnet från och med den 4 augusti var placerat i skolbarnsomsorg. Det framgår även att J är debiterad daghemsavgift för den period barnet var placerad i skolbarnsomsorg, dvs. fr.o.m. 4 augusti t.o.m. 12 augusti 1997. Av de taxebestämmelser som ingivits till nämnden framgår att avgiften för daghem är högre än för fritidshem. Så som nämnden uppfattar det beror denna avgiftsskillnad bl.a. på att barn som befinner sig på daghem vistas där under längre tid på dagen än de barn som har börjat i skolan och därmed vistas på fritidshem endast efter skoltid.

För att kommunen skall ha möjlighet att hävda rätt till den högre ersättningen anser nämnden att kommunen måste lämna tydlig information till föräldrarna om avgiftsskillnaderna mellan daghem och fritidshem, såvida inte förhållandet ändå är känt eller accepterat i det enskilda fallet. Av utredningen i ärendet framgår inte att kommunen har lämnat sådan erforderlig information. Med hänsyn härtill och då det inte heller kan anses ha varit självklart eller naturligt för föräldrarna att taxorna tillämpades på det aktuella sättet finner nämnden att yrkandet skall bifallas.