ARN 1997-5825

I ärendet har nämnden tagit ställning till hur många mil en begagnad bil torde ha körts samt till betydelsen av hur bilens mätarställning angivits i köpeavtalet.

I ärendet har nämnden tagit ställning till hur många mil en begagnad bil torde ha körts samt till betydelsen av hur bilens mätarställning angivits i köpeavtalet. Avgörande 1998-06-02; 1997-5825

I februari 1997 köpte G en Ford Escort XR3i av 1985 års modell för 32 400 kr. Bilens mätarställning uppgavs vara 12 500 mil. I det mellan parterna upprättade köpekontraktet angavs dock ingen mätarställning i den för detta ändamål avsedda rutan. Däremot angavs i den för uppgift till försäkringsbolaget avsedda rutan att mätarställningen var just 12 500 mil. Efter köpet fann emellertid G gamla fakturor och besiktningsprotokoll i bilen av vilka framgick att bilens mätarställning i juni 1990 varit 9 774 mil och i december 1991 3 108 mil. Eftersom bilens vägmätare var av den typ som ”slår runt” efter 9 999 mil gjorde G gällande att detta visade att bilen redan år 1991 hade körts mer än 13 000 mil. G yrkande hos nämnden hävning av köpet.

Bolaget bestred yrkandet och anförde i denna del av ärendet att man inte garanterat mätarställningen och att uppgift om denna utelämnats i köpekontraktet just på grund av att uppgiften var osäker.

Nämnden gjorde i denna del av ärendet följande bedömning:

Enligt nämndens mening måste en bilköpare normalt kunna förutsätta att en bilhandlare är informerad om bilens verkliga körsträcka. Köparen bör också kunna förvänta sig att på ett tydligt sätt blir upplyst om bilhandlaren i ett enskilt fall inte är informerad om denna, eller har anledning att misstänka att den informationer han har inte är korrekta.

Det framgår enligt nämndens mening – bl.a. då det synes ha stått klart för parterna att körsträckan inte överensstämde med vägmätarställningen och då uppgift om att mätarställningen var 12 500 mil enligt köpeavtalet lämnats till försäkringsbolaget – av utredningen att en uppgift om att bilens körsträcka var 12 500 mil förekommit vid köpet. Nämnden anser inte att det utgör en tillräckligt tydlig upplysning om att en uppgiven körsträcka är osäker att, så som här skett, uppgift om mätarställning utelämnas i köpeavtalet. Bolaget får därför anses bundet av den uppgift om att bilens körsträcka var 12 500 mil som förekommit.

När det så gäller bilens verkliga körsträcka så konstaterar nämnden att de uppgifter om dess mätarställning vid olika tillfällen som G åberopat är väl förenliga med att mätaren ”slagit runt” inte en, utan två gånger. Mot bakgrund av detta finner nämnden utrett att bilens verkliga körsträcka i vart fall överstigit den vid köpet uppgivna i sådan grad att bilen får anses behäftad med fel i detta avseende och att felet dessutom får anses vara väsentligt för G. Han bör därför vara berättigad att häva köpet.

Vid beräkningen av vilket belopp G vid hävningen bör vara berättigad att återfå beaktar nämnden inte endast den ränta på erlagd köpeskilling som G är berättigad till och det avdrag för nytta han haft av bilen som han har att vidkännas (se 44 § konsumentköplagen), utan även att G bör vara berättigad till viss ersättning för reparationskostnader. ----------------Nämnden finner vid en sammantagen bedömning av dessa omständigheter att bolaget vid hävningen skäligen bör återbetala hela köpeskillingen, 32 400 kr, till G.