ARN 1997-5918

Fråga om en bil som direktimporterats har ett lägre värde än en bil som importerats av en generalagent.

Fråga om en bil som direktimporterats har ett lägre värde än en bil som importerats av en generalagent. Avgörande 1998-04-30; 1997-5918

I februari 1996 köpte J en Mercedes-Benz 230 E av 1989 års modell för 126 200 kr. Bilens mätarställning var 16 400 mil. Vid köpet uppgav försäljaren att bilen ”gått” i Göteborg. Senare fick J emellertid veta att bilen inte hade importerats till Sverige av generalagenten. J gjorde gällande att sådana bilar har ett värde som är 30 - 40% lägre än bilar som importerats av generalagenten. Dessutom saknade bilen nackstöd bak. J yrkade hävning av köpet alternativt prisavdrag med 50 000 kr.

Bolaget bestred yrkandet och anförde att det inte var någon skillnad i värde mellan den aktuella bilen och en bil som importerats av generalagenten. Bolaget gjorde också gällande att vissa bilar som importerats av generalagenten också saknade nackstöd bak.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar till att börja med att själva det faktum att en bil inte importerats genom generalagenten för märket inte kan anses innebära att den är behäftad med fel (jfr nämndens beslut i ärende 1997-0460). J har emellertid gjort gällande att den aktuella bilen, som en följd av detta förhållande, haft ett lägre värde än om den hade importerats genom generalagenten och att den åtminstone i något avseende har en lägre utrustningsstandard.

När det gäller bilens värde så anser nämnden inte att det finns stöd för att generellt säga att bilar som inte importerats genom generalagenten har ett lägre värde än bilar som importerats genom generalagenten. En bils värde får därför istället bestämmas på grundval av individuella faktorer, som årsmodell, körsträcka, utrustning och skick samt i vilken mån dess historik är tillgänglig och därmed kan utgöra ett stöd vid bedömningen av t.ex. körsträcka och skick. Den aktuella bilen har sålts som ny i Sverige och därefter, såvitt framkommit, också brukats i Sverige. Vid detta förhållande, då inte heller något annat framkommit som tyder på att den avviker från motsvarande bilar som importerats genom generalagenten och då den sålts till ett relativt lågt pris finner nämnden inte visat att det faktum att bilen inte importerats genom generalagenten innebär att dess värde vid köpet varit lägre än vad J med fog kunnat förutsätta. Bilen har således inte varit behäftad med fel i detta avseende.

När det så gäller bilens utrustningsstandard så finner nämnden inte, mot bolagets bestridande visat att det faktum att bilen saknat nackstöd bak inneburit att den avvikit från motsvarande bilar som importerats av generalagenten. Bilen har således inte heller i detta avseende avvikit från vad J med fog kunnat förutsätta och har alltså inte heller varit

behäftad med fel i detta avseende. Med hänsyn till det ovan sagda kan J:s yrkande inte bifallas.