ARN 1997-6437

En av ett telefonbolag ensidigt företagen ändring av villkoren, som enbart meddelats abonnenterna genom upplysning i media, har ansetts oskälig.

En av ett telefonbolag ensidigt företagen ändring av villkoren, som enbart meddelats abonnenterna genom upplysning i media, har ansetts oskälig. Avgörande 1998-05-26; 1997-6437

S tecknade ett tolvmånaders mobiltelefonabonnemang i juni 1997. Den 1 januari 1998 införde bolaget en s.k. öppningsavgift om 40 öre per samtal. S yrkade hos nämnden fastställelse av att han hade rätt att säga upp abonnemanget och rätt att slippa betala någon öppningsavgift efter den 1 januari 1998. S åberopade därvid att hans kostnader för telefonsamtal skulle kunna komma att öka kraftigt efter införandet av öppningsavgiften.

Bolaget bestred yrkandet och åberopade att man vid införandet av öppningsavgiften följt abonnemangsavtalets bestämmelser om ändring av villkoren samt att man samtidigt infört möjlighet till samtalsrabatt med upp till fyrtio procent.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Av utredningen framgår att bolaget genom en pressrelease den 9 oktober 1997 till eter- och pressmedia underrättade abonnenterna om införandet av nya villkor fr.o.m. den 1 januari 1998.

Nämnden anser att bestämmelsen i punkten 14.1 i villkoren om att pris eller avgift för abonnemang eller samtal får ändras i och för sig omfattar införandet av en öppningsavgift. Nämnden anser däremot att införandet av en av bolaget ensidigt företagen ändring av villkoren enbart genom meddelande i media, i enlighet med vad som anges i bestämmelsen, generellt sett får anses oskälig mot abonnenterna. Nämnden anser därför och med hänsyn till övriga omständigheter i ärendet att tillämpningen av punkten 14.1 i det utförande den fått i vart fall inte kan anses skälig gentemot S när det gäller införandet av en öppningsavgift. Han bör vid angivet förhållande inte anses skyldig att betala någon sådan avgift för sina samtal om han säger upp sitt abonnemang till omedelbart upphörande. Han bör därvid slippa betala fasta månadsavgifter för tiden efter uppsägningen.

Nämnden rekommenderade bolaget att godta en uppsägning av abonnemanget till omedelbart upphörande och att avstå från att kräva S på öppningsavgifter efter den 1 januari 1998. Vidare rekommenderade nämnden bolaget att återbetala vad S eventuellt redan hade betalat i form av öppningsavgifter och att avstå från krav på fasta månadsavgifter för tiden efter uppsägningen.