ARN 1998-0007

Brister i försäkringsbolags information om vad som behöver göras för att en hemförsäkring skall gälla när försäkringstagaren flyttar har medfört att försäkringstagaren ansetts ersättningsberättigad trots att skada inträffat i en bostad som inte var angiven i försäkringsbrevet.

Brister i försäkringsbolags information om vad som behöver göras för att en hemförsäkring skall gälla när försäkringstagaren flyttar har medfört att försäkringstagaren ansetts ersättningsberättigad trots att skada inträffat i en bostad som inte var angiven i försäkringsbrevet. Avgörande 1998-06-12; 1998-0007

I hade en hemförsäkring som avsåg hennes bostad i Stockholm. I januari 1997 begärde I:s son, B, för moderns räkning adressändring hos försäkringsbolaget eftersom I vistades större delen av tiden på en annan ort. I juni kontaktade B åter försäkringsbolaget för att kontrollera att adressändringen genomförts och för att få bekräftat att I var försäkrad på den andra orten eftersom hon hade flyttat dit. Den 30 juni upphörde kontraktet på I:s lägenhet i Stockholm att gälla. Försäkringens förfallodag var den 1 september 1997. I slutet av augusti totalförstördes I:s bostad på den nya orten genom brand. I yrkade att försäkringsbolaget skulle utge ersättning med 178 000 kr under åberopande av att försäkringen var gällande vid tidpunkten för branden.

Försäkringsbolaget bestred yrkandet och anförde att I:s adress i Stockholm vid skadetillfället var angiven som bostad i försäkringsbrevet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det är ostridigt i ärendet att I:s son, B, i januari 1997 kontaktade försäkringsbolaget och begärde att avisering skulle ske till en adress i Landsbro eftersom hans mor ofta vistades där. Det är vidare ostridigt att I därefter flyttat permanent från Stockholm till Landsbro.

I har - obestritt - uppgivit att B i juni 1997 kontaktade försäkringsbolaget för att kontrollera adressändringen och bekräfta att hon definitivt skulle vara försäkrad i Landsbro. Nämnden finner inte skäl att ifrågasätta I:s uppgifter i den delen. Enligt nämndens mening har det därför, i vart fall i juni 1997, stått klart för Länsförsäkringar att I avflyttat permanent från det i försäkringsbrevet angivna försäkringsstället. Mot denna bakgrund får det anses åligga försäkringsgivaren att informera om vad försäkringstagaren har att iaktta för att flytta sin försäkring. Då någon sådan information inte lämnats skall I:s yrkande bifallas.