ARN 1998-0605

Köparen av en dator, som upprepade gånger lämnats till säljaren för reparation utan att felen har kunnat åtgärdas, har ansetts berättigad att häva köpet. Köparen har därvid fått vidkännas avdrag för den nytta hon haft av datorn (44 § konsumentköplagen).

Köparen av en dator, som upprepade gånger lämnats till säljaren för reparation utan att felen har kunnat åtgärdas, har ansetts berättigad att häva köpet. Köparen har därvid fått vidkännas avdrag för den nytta hon haft av datorn ( 44 § konsumentköplagen ). Avgörande 1998-10-21; 1998-0605

A köpte i januari 1996 en dator för 25 079 kr inklusive vissa tillbehör. Från avlämnandet och ett och ett halvt år framåt uppstod fel hos datorn av skilda slag - den gick inte alltid att starta, den låste sig och lampan till batteriindikatorn fungerade inte. Vidare uppstod fel på Internet- respektive faxfunktionen. Datorn lämnades vid flera tillfällen till säljaren för åtgärd men antingen gick felen inte att rätta till eller återkom de. A betalade sammanlagt 1 500 kr för säljarens reparationsförsök. A yrkade hos nämnden hävning av köpet samt återbetalning av vad hon hade betalat för säljarens åtgärder.

Säljaren bestred yrkandet och invände att de inträffade felen berodde på felaktig användning av programvaran.

Nämnden gjorde följande bedömning:

A har uppgivit att hon fick problem med den dator hon hade köpt av bolaget redan när hon skulle starta upp den för första gången. Hon har haft den inlämnad ett flertal gånger för åtgärdande av fel. Bolaget har invänt att problemen med Internet och faxfunktionen berodde på A:s sätt att handha datorn och inte på några fel som bolaget har att svara för.

I utredningen finns ett brev från leverantören där det framgår att den typ av dator som A har kunde ha ”kvalitetsproblem”. Det har även medgivits av säljaren att problem med systemlåsningar och strömbrytaren förekom på den aktuella modellen. A har uppgivit att hon hade just de problem som påtalades i brevet från leverantören.

Nämnden konstaterar att A:s dator har varit inlämnad ett flertal gånger för reparation bl.a. på grund av att systemet låste sig. En konsument skall inte behöva tåla att en säljare gör upprepade försök att åtgärda fel. Därtill kommer att de fel som leverantören betecknar som kvalitetsproblem inte har avhjälpts. A har även uppgivit att problemet med låsningarna fortfarande finns kvar. Nämnden anser att felen på datorn är av så väsentlig betydelse för A att hon är berättigad att häva köpet.

Enligt 44 § konsumentköplagen (1990:932) skall köparen - vid hävning av ett köp - betala skälig ersättning för den nytta som hon eller han har haft av varan. Säljaren är - å sin sida - skyldig att betala ränta till köparen från den dag säljaren tog emot betalning till dess återbetalning sker.

Av förarbetena till nämnda paragraf i konsumentköplagen (prop. 1989/90:89 Ny konsumentköplag s. 159 f) framgår att ersättning för nytta bör utgå endast i de fall där köparen annars skulle få en fördel av varan på säljarens bekostnad. Vid bedömningen bör även hänsyn tas till de besvär och kostnader som säljarens kontraktsbrott har inneburit för köparen.

Nämnden anser att A bör vidkännas ett avdrag för den nytta hon ändock har haft av datorn under den tid som har förflutit från köpet. Att så varit fallet styrks av att hon själv anfört att

hon inte kunde lämna ifrån sig datorn för reparation på grund av att hon var i stort behov av den. Nämnden anser att A, utöver att hennes rätt till ränta från säljaren kvittas mot säljarens rätt till ersättning för den nytta hon haft av datorn bör vidkännas ytterligare avdrag för nyttan. Enligt nämndens bedömning bör hon få tillbaka skäligen ansedda 20 000 kr för datorn.

Nämnden anser vidare att säljaren inte har varit berättigat att ta betalt för de åtgärder som bolaget företagit med anledningen av felen på datorn. A är således berättigad att få tillbaka vad hon har betalat för bolagets åtgärder med yrkat belopp, 1 500 kr.

Nämnden rekommenderade således bolaget att - mot återfående av datorn med tillbehör - betala sammanlagt 21 500 kr till A.