ARN 1998-0674

Fråga om köparens rätt till omleverans enligt 26 § konsumentköplagen.

Fråga om köparens rätt till omleverans enligt 26 § konsumentköplagen . Avgörande 1998-07-17; 1998-0674

S köpte ett Internetmodem för PC med vilket följde ett faxprogram utan kostnad. S reklamerade köpet på grund av att vare sig modemet eller faxprogrammet passade till hennes Macintoshdator. Säljaren medgav byte av modemet till ett som var avpassat för Macintosh. Med det nya modemet följde enligt säljaren inte något faxprogram. Hon fick, trots detta, ett faxprogram av säljaren utan kostnad. Det nya modemet fungerade, men däremot inte faxprogrammet. S, som gjorde gällande att hon hade rätt att få ett faxprogram eftersom hon köpt ett Internetmodem, yrkade hos nämnden förpliktelse för säljaren att leverera ett nytt, fungerande faxprogram.

Bolaget bestred yrkandet men erbjöd S att häva köpet.

S accepterade inte erbjudande om hävning.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Det är tvistigt om erbjudandet om leverans utan kostnad av ett faxprogram vid köp av ett internetmodem även gällde vid köp av modem avsett för Macintosh. Trots detta har bolaget utan kostnad levererat ett faxprogram avsett för Macintosh till S som dock av okänd anledning inte har kunnat få detta program att fungera helt tillfredsställande på sin dator.

Enligt 26 § konsumentköplagen (1990:932) har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper fel eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Enligt förarbetena till konsumentköplagen (prop. 1989/90:89 s. 119) ska parternas intressen av att få felet avhjälpt vägas mot vartannat. Med hänsyn till att ändamålet med köpet inte synes ha varit att förvärva ett faxprogram utan ett internetmodem och då S i efterhand har uppgraderat operativsystemet anser nämnden att det är oskäligt att bolaget nu skall anpassa faxprogrammet alternativt S datautrustning så att faxprogrammet fungerar oklanderligt.

Bolaget har erbjudit S att häva köpet. Nämnden anser att S kan godta det erbjudandet om hon vill.

Nämnden avslog S:s yrkande om omleverans.